Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Otrasné fakty 9/11

Som si vedomý, že táto téma nie je momentálne prvoradá, dôležitejšie sú domáce. Ja som ale toho názoru, že naša naozaj zlá domáca politická scéna je do značnej miery zavinená “vyššou” politickou scénou do ktorej sme boli vtiahnutí v rámci pokusu o “demokratizáciu a vstúpenie do spoločenstva” “slobodného sveta”, ktorý podporuje politický systém umožňujúci zasahovanie zvonku, a štáty a strany, ktoré sa tohto držia a poslúchajú. A ten “slobodný svet” bol – značne negatívne – formovaný aj udalosťou zvanou “9/11”. Našiel som článok, ktorý predkladá dôkazy nie technického charakteru, ako napríklad ja, ale “spoločenského a právneho” charakteru, ktoré sú pomerne presvedčivé, a na rozdiel od tých technických nie je potrebné nič technicky overovať. Takže preklad:
Elias Davidssona Craig McKee pôvodne uverejnené 2. Apríla 2018 v Global Research:
Vedci, ktorí sa pokúšajú objasniť zločin vykonaný 9/11 – o ktorých sa bežne hovorí ako o “9/11 truthers” – sú často kritizovaní za to, že sa spoliehajú na dohady a špekulácie na podporu svojej pravdy (vsuvka: truth znamená pravda, teda Truther je čosi ako “pravdiak”). Táto kritika môže byť niekedy oprávnená, hoci často je použitá s nečestným úmyslom. V skutočnosti nie je potrebné uchýliť sa k špekulatívnym argumentom pri dokazovaní, že oficiálna teória o 9/11 je podvod, pretože existujú konkrétne fakty, ktoré tento záver podporujú. Tu je 10 takýchto nepopierateľných faktov:
1. Oficiálne orgány USA nedokázali vystopovať, uväzniť, súdiť a potrestať nikoho zodpovedného za zločin proti ľudskosti vykonaný 9/11.
Masová vražda vykonaná 11. Septembra 2001 reprezentuje, podľa medzinárodného práva, zločin proti ľudskosti. Štát v ktorom bol vykonaný – v tomto prípade USA – je nositeľom povinnosti voči medzinárodnej komunite vystopovať, uväzniť, súdiť, a potrestať jednotlivcov zodpovedných za tento zločin.
Od roku 2002 orgány USA pripustili, že zadržali niekoľko osôb v Guantánamo Bay, ktoré sú obvinené z napomáhania prípravy 9/11. Ich identity sú pochybné; ich údajné priznania boli dosiahnuté za zavretými dverami; a ich súd vojenským súdom nesplňuje minimálne medzinárodné normy pre spravodlivý proces (due process).
Orgány USA vyhlasujú, že odsúdili človeka menom Zacarias Moussaoui na doživotné väzenie za to, že nevaroval FBI o príprave na 9/11, čo je obvinenie ktoré on odmietol. Neboli predložené žiadne dôkazy, že bol zamočený v príprave 9/11, alebo že by o príprave čokoľvek vedel. Žiadne dôkazy neboli predložené ani o tom, že by aspoň poznal domnelých únoscov. Orgány USA tiež vyhlasujú, že držia, od roku 2003, muža menom Khalid Sheikh Mohamed (KSM) na Guantáname, ktorý sa údajne priznal, že zosnoval 9/11 a viac ako 30 iných teroristických operácií. Vraj sa tiež priznal, že plánoval útok na banku v štáte Washington, ktorá ale neexistovala pred tým ako sa už nachádzal na Guantáname. Tento človek, ktorého identita ostáva pochybná, a ktorého väzba na 9/11 sa obmedzuje na to, čo povedal vo svojom absurdnom priznaní, nebol súdený, a už vôbec nie odsúdený. Nikto vážne neočakáva, že by bol niekedy postavený pred súd, a už vôbec nie pred súd ktorý splňuje medzinárodné normy.
2. Keď ohlasovali OSN svoje rozhodnutie zaútočiť na Afganistan, orgány USA nepredložili žiadne dôkazy že zločin spáchaný 9/11 bol akokoľvek spojený s Afganistanom. V skutočnosti dôkazy o tom neboli predložené doteraz.
Viď list od Zástupcu USA John Negroponte Prezidentovi Bezpečnostného Výboru OSN, zo 7. Októbra 2001 (obraz tu).
3. Vláda USA neautorizovala vyšetrovanie udalostí 9/11, ktoré by mohlo splniť minimálne medzinárodné normy: Vyšetrovacia Komisia 9/11 nebola ani nezávislá, ani nestranná, a jej vyšetrovanie nebolo ani dôkladné, ani transparentné.
Čo sa týka minimálnych noriem pre vyšetrovanie, viď Elias Davidsson, “Events of 11 September 2001 and the Right to the Truth.” (viď toto alebo toto) (Udalosti 11. septembra a právo na pravdu).
4. Napriek očierňovaniu Osamu bin Ladena ako teroristického vodcu, justičné orgány v USA ho neobvinili v súvislosti s 9/11. V súvislosti s týmto zločinom na neho nebol vydaný zatykač (! viď napr. tu).
FBI pripustila v Júni 2006, že nedisponuje žiadnymi konkrétnymi dôkazmi spájajúcimi Osamu bin Ladena s 9/11. (Viď: Ed Haas, “FBI says, it has no ‘hard evidence connecting Bin Laden to 9/11,” Information Clearing House, 18. Jún 2006, obrázok tu) (FBI hovorí, že nemá žiadne skutočné dôkazy spájajúce Bin Ladena s 9/11).
5. Orgány v USA nepredložili žiadne jasné a presvedčivé dôkazy, že 19 osôb označených FBI za 9/11 únoscov vôbec nastúpilo do lietadla ktoré mali následne uniesť.
Presnejšie: Orgány USA nepredložili autentifikované zoznamy pasažierov, ktoré by obsahovali mená údajných únoscov; svedkov, ktorí videli týchto údajných únoscov na letiskách, alebo nastupovať do lietadiel; autentické videá bezpečnostných kamier, ktoré by dokazovali ich prítomnosť na letiskách odletu; a DNA identifikáciu telesných pozostatkov týchto jednotlivcov (viď detailnú analýzu v Elias Davidsson, Hijacking America’s Mind on 9/11 (Únos Amerického Rozumu 9/11) [Algora Publishers, New York, 2013], Kapitola 2).
6. Orgány USA nedokázali predložiť jasné a presvedčivé dôkazy, že osobné lietadlá spadli 9/11 na označených miestach.
FBI priznala v liste Oblastnému U.S. Súdu v štáte Nevada 14. Marca 2008, podpísanom Asistujúcemu U.S. Attorney (splnomocnený zástupca) Patrick A. Rose, že záznamy upresňujúce zozbieranie a pozitívnu identifikáciu trosiek havarovaných lietadiel neexistujú (Obraz listu tu). Týmto pripustili, že FBI nedokázala formálne identifikovať trosky nájdené na rôznych miestach havárií ako patriace údajne uneseným lietadlám. Takže nie je preukázané, že údajne unesené lietadlá havarovali na týchto miestach.
7. Orgány USA nedokázali vysvetliť prečo (ako) viac ako 1 100 osôb, ktoré boli prítomné vo World Trade Center 9/11, zmizlo bez stopy (vanished into thin air).
Obrovské časti Veží Dvojičiek (Twin Towers) boli doslova obrátené na prach (pulverized), ako možno vidieť na video záznamoch, fotografiách, a svedectvách. Do roku 2011 z viac ako 1100 chýbajúcich osôb nebol nájdený jediný zub, necht, alebo kosť. (Viď okrem iného Anemona Hartocollis, “Connecting with lost loved ones, if only by the tips of fingers,” The New York Times, September 11, 2011 [obraz tu]). Orgány USA nikdy nevysvetlili, čo mohlo spôsobiť, že viac ako 1100 osôb zmizlo bez akejkoľvek stopy. A majú povinnosť, podľa zákona o ľudských právach, určiť dôvod takýchto zmiznutí. Moja poznámka: je ich 1115.
8. Orgány USA vyplatili kompenzácie rodinám obetí 9/11, ktoré súhlasili vzdať sa práva na ďalšiu procedúru na súdoch. Táto kompenzácia prevyšovala aspoň sedemnásobne sumu vyplatenú rodinám hasičov, ktorí zahynuli pri záchranných akciách 9/11.
Rodiny obetí 9/11 dostali od U.S. Kompenzačného Fondu, založeného v Októbri 2001, v priemere 2.1 milióna USD, ak súhlasili, že sa vzdajú práva na občiansko-právne konanie (viď, okrem iného, Brian Bernbaum, “9/11 Fund Chief Faults Payments,” CBS News, 4.9.2003 [obraz tu]). K roku 2013, družky hasičov, ktorí zahynú pri výkone služby, môžu dostať 333605 USD podľa zákona o benefitoch v službe bezpečnostných zložiek (Public Safety Officers’ Benefits (PSOB) Act (42 U.S.C. 3796)). Suma pre rok 2001 bola bezpochyby nižšia. 95 rodín, ktoré nežiadali od Kompenzačného Fondu, a preferovali nechať rozhodnúť súdy o svojich právach, dostali v priemere 5.5 milión USD v mimosúdnych vyrovnaniach (viď Ashby Jones, “The 9/11 Victim Settlements: A Chat with Skadden’s Sheila Birnbaum,” The Wall Street Journal, 13.3.2009 [obraz tu]).
9. Orgány USA nedokázali vysvetliť účinok násobných vojenských cvičení vykonávaných ráno 9/11 – včítane simulácie únosov lietadiel – na úspešné vykonanie masovej vraždy.
Vojenské cvičenia spôsobili zmätok a prekvapili vojenský a civilný personál zodpovedný za leteckú dopravu, ako reportovali U.S. médiá. Napríklad, NORAD Generálmajor Larry Arnold povedal že “Ku koncu dňa sme mali 21 lietadiel identifikovaných ako možné únosy”. (Viď Eric Hehs, “Conversation with Major General Larry Arnold,” One Magazine, Január 2002 [obraz tu]). Plukovník Robert Marr, bitevný veliteľ NEADS, povedal, že mu povedali, že po celej krajine bolo “29 rôznych reportov o únosoch”. (Viď Robert A. Baker, “Commander of 9/11 Air Defenses Retires,” Newhouse News Service, March 31, 2005 [obraz tu]). Orgány USA nevysvetlili ako tieto cvičenia prispeli k vykonaniu činu, včítane zjavného zlyhania zastaviť unesené lietadlá.
10. Orgány USA povýšili väčší počet zodpovedných osôb, ktoré – podľa oficiálnej správy o 9/11 – zlyhali pri vykonávaní svojich povinností ohľadne 9/11. Ani jediná osoba nebola braná na zodpovednosť nikde vo vláde za to čo sa udialo v deň, alebo pred dňom, 9/11.
Tu je pár príkladov: Richard Myers, ktorý velil (was in charge) Pentagonu 9/11, bol povýšený na Predsedu Spoločného Veliteľstva personálu (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) 1. Októbra 2001; Ralph Eberhart, ktorý velil NORADu 9/11, bol povýšený aby viedol nové “Northern Command” – Severné Velenie – rok po 9/11; Captain Charles J. Leidig, výkonný riaditeľ NMCC 9/11, bol povýšený v roku 2004 do hodnosti admirála; Brigadier General Montague Winfield, ktorý 9/11 bol (povereným, in charge) veliteľom Národného Vojenského Veliteľského Centra (National Military Command Center – NMCC), bol povýšený v Máji 2003 na dvojhviezdičkovú hodnosť generálmajora; Marion (Spike) Bowman, ktorý blokoval vyšetrovanie FBI ohľadne údajných únoscovpred 9/11, dostal odmenu za “výnimočný výkon” napriek tomu, že správa z Vyšetrovania 9/11 Kongresom (9/11 Congressional Inquiry report) uvádza, že jeho jednotka poskytla agentom FBI Minneapolis “neospravedlniteľne zmätené a nepresné informácie” ktoré boli “zjavne nepravdivé”.
Záver
Vyššie uvedené fakty sú dostatočné na odmietnutie oficiálnej správy o 9/11, a na to, aby sme považovali administráciu Prezidenta George W. Busha za hlavných podozrivých v tomto zločine proti ľudskosti. Zatiaľčo fakty nestačia na vznesenie kriminálnych obvinení voči špecifickým jednotlivcom, umožňujú dospieť k všeobecným uzáverom ohľadne nebezpečnej povahy režimu USA, a spoluviny politickej triedy, mainstreamových médií, akademickej sféry, a právneho systému členských krajín NATO na ututlaní zločinu z 9/11, a ochraňovaním tých, čo sú za tento zločin zodpovední.
Moja poznámka: Súhrn aj technických “chýbajúcich dôkazov” je napríklad tu.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: