Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Vláda SR, prezidentka a KBS zrádzajú svoj ľud

Slovenskí Katolíci, o.z., v jednom z mnohých katolíckych združení, vyjadrili na internete svoje Stanovisko, už 22.12.2021 ktoré sa dá zhrnúť do niekoľkých viet:
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, TK KBS, nekresťansky oklieštila univerzálnu „výhradu vo svedomí“ vo vzťahu k vaxovaniu proti covidu.

Vo Vyhlásení TK KBS uviedol tlačový hovorca KBS d.p. M. Kramara 21.12.2021, že „nie je možné aplikovať výhradu vo svedomí“ ani zdravotníkmi, ale ani katolíkmi ktorí by chceli odmietať aplikáciu pokusnej vakcíny proti covidu.

Slovenskí Katolíci o.z. okrem teologických dôvodov uviedli aj dôvody z Norimberského kódexu „o pokusoch na ľuďoch.
V Norimberskom procese na základe skúsenosti bol vypracovaný všeobecne záväzný, pre všetky štáty sveta, Norimberský kódex, aby sa v budúcnosti neopakovali vojenské zločiny a zločiny proti ľudskosti, „aby sa zabránilo šliapaniu po ľudskej dôstojnosti“.

Poznámky:
Nemecko, nacizmus, 30.1.1933 Hitler, … Himmler, Heinrich, rasové čistky, 1933 Dachau, 1936 Sachsenhausen, 1937 Buchenwald, 1938 Flossenburg, Mauthausen, 1939 Ravensbruck, Stutthoffe, Sztutowe pri Gdaňsku, Oswienčim, 1940 Neuengamme, … zločinní lekári od 1939 – 1945, Osvienčim 3.9.1941 prvé vražedné pokusy s Cyklon B, 1.1.1942 konferencia vo Wannsee „konečné riešenie“, Cyklon B permanentne používaný na genocídu – milióny obetí, a k tomu pokusy na živých ľuďoch Dr. Rascher 30 obetí vražedných pokusov, sám Dr. Mengele cca 2000 obetí vražedných pokusov 1943 – 1945.

Medzinárodným vojenským tribunálom v Norimbergu zloženom z predstaviteľov 4 víťazných mcností ZSSR, USA, VB, Fr., 20.9.1945 – 01.10.1946 boli definitívne „trestnoprávne ukončené zločiny proti ľudskosti“, trestnoprávne riešiteľné… Ale dodnes páchané.
Viac nájdete v „Kronika druhej svetovej vojny“, Fortuna libri, SR, preklad z nemeckého originálu 1999.

V Norimberskom kódexe je jasne uvedené „o pokusoch na ľuďoch“, citujem zo Stanoviska Slovenských Katolíkov o.z.

1. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom / zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou / zákernou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse. Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto kvalite súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.

2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, aké nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.

4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.

6. Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.

7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.
Koniec citátu.

Slovenskí Katolíci o.z. sa cítia byť škandalizovaní uvedeným vyhlásením TK KBS, a mnohí kresťania, aj katolícki kňazi, pociťujú sa byť ponížení a pourážaní Vyhlásením TK KBS, zo dňa 21.12.2021, čomu nasvedčuje množstvo podpisov kresťanov nečlenov o.z.

Podľa Slovenských katolíkov, o.z., citujem:
„… každá osoba vo svojej jedinečnosti je intímne spojená so svojím Stvoriteľom (= svedomie osoby). Svedomie preto nemožno nahradiť žiadnymi príkazmi, zákazmi, ideológiami, doktrínami, vyhláškami, ani odporúčaniami. … na záver nášho Stanoviska (na základe Norimberského kódexu) pripomíname nezmyselnosť povinného očkovania detí a starších ľudí nad 60 rokov experimentálnymi vakcínami čo je hrubým porušením prirodzených ľudských práv…“

K uvedeným dôvodom sa mi žiada doplniť informáciu – v Izraeli zahájili 4. vakcinovanie pokusnými (dobre čítate, nazvali to pokusnými) vakcínami vybranú skupinu lekárov a zdravotníkov. Ide o pokusné vakcinovanie pokusnými vakcínami proti covid-omikron, presne podľa Norimberského Kódexunajprv lekárov ktorí tušia o čo ide… ako sa to uvádza aj v Stanovisku Slovenských Katolíkov o.z., že ide o pokusné vakcíny.

Ďalej musím pripomenúť záväznú Lekársku prísahu, Hippokrates, podľa ktorej je zakázané akokoľvek vynucovať alebo násilím podávať invazívnu liečbu pacientovi ktorý ju odmieta.

Vakcinácia je invazívna liečba, preniká sa cudzím predmetom cez telesný kryt (kožu, podkožie, svaly) do vnútra tela, čomu sa hovorí aj parenterálna aplikácia. Táto prísaha zákazu liečby ak pacient s ňou nesúhlasí, je záväzná dlhšie ako rátanie kresťanského letopočtu, prisahali na ňu všetci naši zdravotníci (gr. lekár Hippokrates, 460 – 380 p.n.l.). Je stále platná, morálne, eticky záväzná – v USA, RF, Francúzsku, Nemecku… permanentne odoberajú zdravotníkom licencie za jej porušenie.

Naša Vláda SR, prezidentka SR a KBS už dávno „prekročili Rubikon“ Norimberského kódexu:

1. nariadili a podporovali tri krát celoplošné vynútené (povinné) testovanie v jeseni 2020 (vtedajší premiér Matovič) a spôsobili najväčší počet obetí covidu na svete(!) v prepočte na počet prítomných obyvateľov SR

2. v kritickej chvíli, september 2021 (osobne prezidentka Čaputová a KBS) pozvali PP Františka a tri krát zhromaždili davy občanov SR čím spôsobili najvyšší nárast infikovaných občanov za krátku dobu epidémie v SR

3. odmietajú dezinfekciu ako prvú a základnú podmienku v boji proti epidémii – neprispeli štátnymi dotáciami na dezinfekciu osôb, ani informáciami ako sa majú občania chrániť dezinfekciou(!), ponúkali rôzne hoaxy s gélovými dezinfekciami čo je absurdná chyba, lebo nikto nekontroloval virostatickú účinnosť reklamovaných hoaxov. Pri správnom, celoštátne menežovanom dezinfekčnom virocídnom programe by sme nemali ani 2000 obetí od začiatku podnes covidovej epidémie v SR(!)

4. stále presadzujú izolatívne nezmysly – izolácia doma – a bez liečby(!)

5. prenasledujú a trestajú obmedzeniami neinfikovaných a nevaxovaných občanov (!) čo je historický unikát (!) priamy dôkaz úmyselnej genocídy, lebo niektorí z nás sa dokážu vyhnúť infekcii, a takto sa mohli vyhnúť všetci (!)

6. šíria hoaxy že vakcíny „pomáhajú“ prekonať covid (!) ale retušujú vražedné a invalidizujúce následky vakcín (!)

7. popierajú infekčný stav vaxovaných šíriteľov SARS-CoV-2 (!)

8. popierajú pokusy na ľuďoch a pokusné štádium vakcín, ktoré sú v príliš vysokom percente vražedné, alebo navždy poškodzujúce zdravie ľudí

9. odmietajú prevziať zodpovednosť za vynútené vaxovanie a trvalé následky po vakcinovaní, za úmrtie následkom vakcinovania (!)

10. odmietajú odškodniť obete a príbuzných obetí (!)

Z pohľadu virológov ide o jednoznačné zlyhanie Vlády SR, prezidentky SR, KBS – na základe zlých interpretácií skorumpovaných „odborníkov“. O korupcii v „covidových odborných kruhoch“ sa zmienim v nasledujúcom blogu.

Ľudia zastavme teror, žiadajme demisiu Vlády SR !

Našich šestnásť tisíc päťsto obetí za necelé dva roky je priveľa – to nestihol ani dr. Mengele !

zdroje: _Kronika druhej svetovej vojny, 1999, _norimberské dokumenty 1946, _virológia lekárskych fakúlt a mikrobiologických katedier, _infektológia a hygiena lekárskych fakúlt, _stránky KBS, _ slovenskikatolici.sk https://axon.blog.pravda.sk/2021/12/29/vlada-sr-prezidentka-a-kbs-zradzaju-svoj-lud/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: