Posilňovacia dávka

Na tretiu dávku majú nárok všetci imunikompromitovaní. Ich očkovanie má byť spustené ako prvé. Už teraz môžu požiadať svojho lekára o potvrdenie o tom, že patria do rizikovej skupiny. Časť pacientov bude notifikovaná esemeskou.

Posilňovacia dávka je určená pre ľudí nad 55 rokov, ľudí s rizikovými ochoreniami, ktoré môžu znamenať ťažký priebeh ochorenia. Do tretej skupiny patria ľudia vystavení zvýšenému riziku nákazy, napríklad zdravotníci alebo zamestnanci zariadení sociálnych služieb. Zohľadňovať sa bude rizikovosť a čas podania druhej dávky.

Tretia dávka sa nevzťahuje na tých, ktorí absolvovali plné očkovanie a zároveň prekonali COVID-19. Tí ju nepotrebujú,” upozornila Koščálová.

Privatizácia strategických podnikov poškodila celú spoločnosť

KRATENE

Veľkou ranou slovenského hospodárstva po páde socializmu bola neúmerná privatizácia najmä strategických energetických spoločností. Vedeli by ste vyčísliť, do akej miery „vlastizradné“ rozhodnutia niektorých slovenských vlád, negatívnym spôsobom postihli ekonomický a sociálny vývoj Slovenska v strednodobom a dlhodobom horizonte?

Vyčísliť niečo také je nemožné. Môžete sa o to pokúsiť spočítavaním napr. ziskov a daní týchto strategických podnikov, o ktoré verejný rozpočet ich privatizáciou prišiel, ale to predsa ani z ďaleka nie sú všetky straty, ktoré spoločnosť utrpela. Ako vyčíslite škody, ktoré vznikli tým, že verejné výdavky napr. do školstva, vedy, zdravotníctva, starostlivosti o postihnutých, o starých, výdavky do športu a mnohých ďalších oblastí života sa vďaka nižším príjmom štátneho rozpočtu krátili?! To je prakticky nemožné. Peniaze takéto niečo nevedia vyjadriť. Ako vyjadríte peňažne pokles kvality vzdelania, keď mladí absolventi školského systému súčasnosti v porovnaní s absolventmi pred tridsiatimi rokmi vychádzajú ako, mierne to preženiem, pologramotní.

Z národohospodárskeho hľadiska, z hľadiska riadenia ekonomiky a spoločnosti je privatizácia strategických energetických podnikov samozrejme zásadná chyba, ktorá poškodila celú spoločnosť. Avšak pre malú skupinu táto privatizácia znamenala zlatú baňu. V politicko-ekonomických rozhodnutiach takéhoto typu je to vždy tak, že veľa ľudí utrpí škodu, a veľmi málo ľudí rozprávkovo zbohatne. V ekonómii je už v podstate všetko tak dobre preskúmané, že vopred sa už presne vie, čo takého rozhodnutia ako privatizovať strategické energetické podniky budú znamenať.

Prechodom z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú sa postupne oslabovalo sociálno-právne postavanie zamestnancov. Ako hodnotíte túto skutočnosť? Dalo sa tomuto scenáru predísť adekvátnymi zásahmi zo strany štátu?

Otázka nie je správna. S plánovaním či neplánovaním oslabovanie práv zamestnancov nemá nič spoločné. Oslabovanie práv zamestnancov prišlo s prechodom od spoločenského čiže verejného vlastníctva podnikov k súkromnému. Kapitalistický spoločenský systém je postavený na existencii inštitúcie majetkovej renty, ktorá sa nazýva tiež neodpracovaný príjem. Čiže mám príjem z toho, že niečo vlastním, napr. podnik, a logicky čím viac zaplatím zamestnancom, tým menej zostane mne. A maximalizácia zisku je legálnym a spoločensky akceptovaným cieľom. Oslabovanie postavenia zamestnancov je jedným z mnohých spôsobov, ako sa zisk zvyšuje. Nehovoriac o tom, že majiteľ firmy je zároveň pod tlakom trhovej konkurencie, ktorá sa tiež uchádza o peniaze zákazníkov, a láka ich nižšími cenami, teda zas ďalší tlak na znižovanie nákladov už len z dôvodu udržania sa na trhu. To sú zákonitosti vyplývajúce z inštitucionálnej konštrukcie súčasnej spoločnosti.

A štát ovládajú ekonomické elity – prečo by oni mali ochraňovať zamestnancov?! To predsa nedáva logiku. Zamestnanci majú len toľko práv, koľko si vybojujú. Ekonomické elity im práva budú iba brať.

Pádom socializmu sa postupne zrušili aj viaceré dovtedy prosperujúce fabriky. Automaticky tak stúpla obrovská nezamestnanosť. Do akej miery sa zmiernili jej dôsledky príchodom predovšetkým západných spoločností, ktorých cieľom bolo získanie lacnej pracovnej sily?

Pádom socializmu postupne prestali fungovať mnohé inštitúcie a riadenie krajiny výrazne upadlo. Rozpútal sa boj o verejný majetok so všetkými následkami. Takýto stav vždy zákonite vyplaví na povrch tých najnemorálnejších jedincov, ktorým zvyčajne chýbajú odborné vedomosti a skúsenosti. Nechýba im však túžba po majetku. Takéto prostredie býva veľmi nestabilné a to prispelo ku krachu mnohých podnikov.

Celkovo však fabriky zanikali z viacerých dôvodov – pamätáme si ako Václav Havel rozhodol, že sa zastaví zbrojárska výroba na Slovensku, mnohé podniky skončili preto, lebo stratili svojich odberateľov v krajinách bývalého východného bloku, mnohé skolabovali práve vďaka privatizácii, kedy noví vlastníci nemali odbornú výbavu riadiť veľké firmy, zato mali morálnu výbavu zúčastňovať sa privatizačnej korupcie. Časť výroby skolabovala kvôli zámerným skokovým nárastom cien energií, a tak ďalej a tak podobne. Vzniknutá nezamestnanosť bola vskutku vysoká a jedným z jej následkov bolo spustenie masovej pracovnej emigrácie.

Socialistické obdobie zanechalo vysoko kvalifikovanú pracovnú silu svetovej kvality a vybudovanú infraštruktúru, preto zahraničný kapitál mal záujem vybudovať si u nás výrobné kapacity. Keby sme nemali toto dedičstvo po socializme, jediný kapitál, ktorý by mal záujem k nám prísť, by bol ťažobný priemysel. Ešte treba pridať širokú škálu investičných stimulov, daňové prázdniny, členstvo v EÚ a NATO, a záujem o investovanie u nás sa objavil rýchlo. Tie nové firmy následne a postupne znížili vykazovanú mieru nezamestnanosti. Ale opakujem, že významný podiel tiež mala pracovná migrácia do zahraničia.

Ďalším obrovským problémom slovenskej ekonomiky a štátu sa stal radikálny pokles potravinovej sebestačnosti. Akým spôsobom môže Slovenská republika dnes aspoň z časti zvýšiť produkciu slovenských potravín?

Sme členmi EÚ a to znamená, že veľká časť našej vnútornej politiky podlieha pravidlám bloku. A tie veľa zásahov štátu nedovoľujú. Pamätáte si snahy o zavedenie nižšej DPH na predaj potravín tzv. z dvora a ako a prečo to celé dopadlo?! Tým nechcem povedať, že nie je možné ten katastrofálny stav potravinovej bezpečnosti riešiť. Možnosti určité sú, avšak u nás je zásadný problém nie je v tom, čo robiť, ale kto to urobí. U nás nemáme nositeľov takej politiky. Náš súčasný politický systém, za ktorý vďačíme predovšetkým HZDS a potom SDKÚ a SMERu, nám tu generuje mediálne politické strany, ktoré súťažia o to, kto lepšie oklame voličov. Bez zmeny volebného systému sa budú len veľmi ťažko presadzovať záujmy obyvateľstva do verejnej politiky.

Venujete sa aj ekologickým dôsledkom spôsobené nárastom tzv. konzumnej spoločnosti. Do akej miery môže každý z nás prispieť k záchrane našej planéty pre budúce generácie?

V prvom rade je nutné venovať trochu času na to, aby sa ľudia vôbec zoznámili s problémom klimatickej zmeny a s ďalšími ekologickými problémami. Ten, kto niečo o týchto problémoch vie, vie aj to, čo môže ako jedinec urobiť. Ešte dôležitejšie je však, aby sa zmenila verejná politika, lebo potrebná je celospoločenská zmena, a to vo všetkých priemyselných krajinách.

Ja som však veľmi skeptický. Environmentálna a klimatická katastrofa už reálne prebiehajú, ale ani bežná populácia, ani politická elita nejavia známky reálneho chápania, čo sa vlastne s nami deje. Sami seba varíme ako tie žaby. Fetiš ekonomického rastu, čo je iba eufemizmus pre fetiš súkromného zisku korporácií a ich majiteľov, nedovolí iný pohľad na spoločnosť a jej život než ten súčasný seba deštrukčný konzum. Extrémne počasie, nedostatok základných zdrojov pre život bude čím ďalej tým viac tlačiť na spoločnosť. A história nám ukazuje, že geopolitický mocenský oportunizmus veľmocí využije každú krízu, a to znamená chaos, nepokoje, vojny.

Pred viac ako desiatimi rokmi sme boli svedkami globálnej ekonomickej krízy. Čo podľa Vás spôsobilo jej naštartovanie?

Kríza z 2008 je vcelku jasne preskúmaná a jej príčiny sú všeobecne známe. Krízu vytvoril bankový a finančný sektor v USA. Finančné inštitúcie sa snažili, tak ako to robia dennodenne, maximalizovať svoje príjmy a robili pre to všetko, čo ich napadlo. Vrátanie klamania zákazníkov, vrátane korumpovania politickej elity s cieľom legislatívnych zmien vo svoj prospech a v neprospech všetkých ostatných. Takéto správanie predsa poznáme aj u nás doma, avšak USA sú globálnou veľmocou s globálnymi firmami pre nás nepredstaviteľných rozmerov. No a keď sa stane, že sa do problémov dostanú takýto giganti, stiahnu so sebou celý systém po celom v súčasnosti tak prepojenom svete. Kríza je neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločenského systému a v princípe je vždy následkom kumulovaného nemorálneho správania veľkých hráčov, ktorý na seba viažu významnú časť ekonomiky.

Európska únia, predovšetkým Eurozóna, reagovali na jej dôsledky záchranou ekonomicky nestabilných štátov (Grécko, Taliansko, Írsko, Španielsko atď.). Ako hodnotíte kroky vtedajších európskych lídrov s odstupom času?

Nesúhlasím s tvrdením, že Grécko, Taliansko, Írsko, Španielsko by boli nestabilné štáty. Tieto krajiny sa dostali do problémov práve vďaka euru a vlastnostiam eurozóny. Keďže nemajú vlastnú menu, nemôžu kurzovými a inými menovými nástrojmi korigovať nerovnováhy vo svojom zahraničnom obchode. Krajiny eurozóny nie sú a nemôžu byť ekonomicky rovnocenné z viacerých dôvodov. Okrem iného aj historických, kultúrnych ale hlavne a predovšetkým geografických, čiže prírodných podmienok. Keď chcete mať menovú úniu na území, ktorého časti majú rozdielnu ekonomickú výkonnosť (čo je úplne prirodzené, na tom nie je nič zlé), musíte mať zavedené transferové mechanizmy. Financie majú tendenciu vždy viac prúdiť do centier, a preto musíte mať nejaký korekčný mechanizmus, ako ich zase dostať do periférií. Bez takýchto mechanizmov sa periférie ocitnú bez peňazí (čo znamená, že si musia požičiavať). To sú základné nevyhnutné podmienky pre existenciu menovej únie. V súčasnom nastavení eurozóny budú vždy existovať krajiny, ktoré budú na euro doplácať. A ešte by som dodal, že únia predsa nezachraňovala spomínané štáty, ale nemecké a francúzske banky, ktoré im požičiavali. Veci treba pomenovávať tak aké v skutočnosti sú, inak sa dopúšťame klamstva. A hodnotiť kroky vtedajších európskych lídrov? Urobili to, čo by urobili aj tí súčasní – únia predsa vznikla pre biznis a takou je aj v súčasnosti.

Ako vnímate spoločnú európsku menu euro?

Pokiaľ chcete mať ako štát suverenitu, nemôžete platiť menou, ktorú emituje niekto iný, nemôžete sa vzdať tak dôležitého nástroja ako je menová politika a emitovanie peňazí, ktoré používate vo svojej spoločnosti. Eurozóna nespĺňa podmienky nevyhnutné pre optimálnu menovú úniu a reálne skôr rozdiely medzi krajinami prehlbuje, nie zmenšuje. Nie je tu priestor na to, aby som to podrobnejšie vysvetľoval, ale stačí sa pozrieť na saldá systému TARGET2 a tam každý uvidí pre ktoré krajiny je euro výhodné a pre ktoré nevýhodné. Koniec koncov prípad Grécka a tá obrovská tragédia, ktorá sa tam odohrala, a z ktorej sa tá krajina dodnes nespamätala, je jasným príkladom. https://veci-verejne.sk/adrian-ondrovic-privatizacia-strategickych-podnikov-poskodila-celu-spolocnost/

Za přátelství s Ruskem

Ján Čarnogurský2.10.2021 projev na demonstraci Za přátelství s Ruskem

Vážení občané, milí přátelé,

Bylo už třeba vyslat signál. Vyslat signál, že Rusko je našim přítelem, ne nepřítelem. A že vůči přátelům se nedělá to, co dělá zejména tato vláda. O základně NATO na Slovensku je zatím ticho, ale každou chvíli média přinesou zprávu, že po našich silnicích se budou přesouvat cizí, nejčastěji americká vojska. I včera se objevila zpráva, že celý příští týden se budou přesouvat po našich silnicích prý spojenečtí vojáci. Bodejť by dostali alespoň defekt. Naši vojáci prý rotují, ale stále jsou v Pobaltí. Prezidentka označila Rusko za hrozbu. Vykázali jsme tří ruské diplomaty zcela bez důkazů.

To nemluvím jen z rozvernosti. O koho chce vláda opřít Slovensko v případě mezinárodní krize? O Evropskou unii, i když nám přikáže přijmout migranty, jež vyhnali z domova války západních států, z Iráku, Sýrie, Libye? O Evropskou unii, když Německo má připravený plán pro případ rozpadu EU? O NATO, které s dlouhým nosem vyhnali z Afghánistánu? O NATO, které má o nás zájem jen jako o nástupiště proti Rusku? O NATO, které nás zatahuje do válek, které se nás vůbec netýkají?

V dobrých vztazích s Ruskem nás předbíhají státy, které byly tradičně za námi. Například Maďarsko. A má z toho konkrétní výhody. V Maďarsku začínají výrobu ruské vakcíny Sputnik V, my platíme miliony za západní vakcíny. Rusko staví v Maďarsku atomovou elektrárnu. My jsme dali naše Mochovce dostavět Italům. Ukázalo se, že na to nemají, hledáme jiného dodavatele, cena jde raketově nahoru, budeme ji muset splácet v ceně elektřiny. Nám stoupá cena plynu, Maďarsko v těchto dnech podepsalo dohodu s Ruskem o dodávce plynu na 15 let. Zkusme, řekněme za rok porovnat cenu plynu v Maďarsku a u nás.

Kupujeme za miliardy € západní letadla a transportéry, ale naše armáda je dosud používá zejména na západní zahraniční operace a stále více při účasti na manévrech namířených proti Rusku. Kdo bude tyto peníze splácet?Slovensko dvakrát ročně hlasuje v Evropské unii za prodloužení, případně dokonce zostření protiruských sankcí. Předseda vlády Eduard Heger se v srpnu zúčastnil v Kyjevě tzv. Krymské platformy, protiruské setkání. Západní státy tam poslali jen třetiligové ministry nebo ještě nížší.

Rusko Slováky tradičně podporovalo. V různých oblastech. Kdo jste byli v Rusku na zápase slovenského mužstva a třetí země, nikoli Ruska, hlediště vždy fandí Slovákům. Největší země světa má pro nás množství pracovních a podnikatelských příležitostí. Na ruských univerzitách a ve vědeckých ústavech studovali naši vědci. Náš kosmonaut startoval do vesmíru na ruské raketě. Toto nám nabízí Rusko.

Naše současná situace je v jednom odlišná od minulosti. Dosud za nás zahraniční politiku rozhodovali jiní, v Budapešti nebo v Praze. Nyní rozhodujeme sami. Měli bychom být lepší než když rozhodovali jiní, ne horší. Nyní jsme lepší než Praha, ale horší než Budapešť. To musíme změnit. Musíme být lepší i než Budapešť.
Možná brzy poletí do Moskvy k jednání ministr Korčok. Ať ví ministr Lavrov, že Slovensko je jiné než to, které hlasuje pro protiruské sankce a posílá vojáky přes NATO k ruským hranicím. Ať ví, že dvojitý byzantínský znak na našem státním znaku není pouze formalita, i Rusko odtud přijalo svou kulturu. Brzy uplyne 200 let jak se všechny slovenské generace učí verš Jana Kollára: „Opri se o mohutné to dubisko, jenž zhoubným vzdoruje až dosaváde časúm“. Nevíme, jaké krize jsou před námi. Našim spolehlivým spojencem bude Rusko. Chovejme se jako přítel Ruska. Ať žije družba Slovenska a Ruska https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/vazeni-obcane-mili-pratele/

Seminář s širším myšlenkovým obohacením

Litoměřický odborný seminář (LOS), jenž nese název podle místa, kde proběhly jeho první ročníky, a který se přesunul do sousedních Lovosic, přivítal v sobotu 2. října v Kulturním domě Lovoš desítky posluchačů a devět řečníků. Konal se již posedmé.

Jak akci nazvali někteří z hostů, šlo vlastně o česko-slovenský panel, protože jeho dva účastníci žijí na Slovensku: poslanec Smeru Ľuboš Blaha, který přijel osobně a je tradičním panelistou, a ekonom a filozof profesor Peter Staněk, jenž se připojil po telefonu. I on patří k pravidelným přednášejícím. http://www.halonoviny.cz/articles/view/55966265

Geografické rozloženie signatárov petície za urýchlené vyšetrovanie a stíhanie osôb zodpovedných za zločiny proti ľudskosti.

Dňa 29. Septembra 2021 p. Richard M Fleming vytvoril na portáli petition.net petíciu za urýchlené konanie vo veci medzinárodnej žaloby poukazujúcej na zločiny proti ľudskosti, podanej Slovenskom, Českom, Veľkou Britániou a Francúzskom 12. augusta 2021 na Medzinárodný trestný tribunál v Haagu. Cieľom p. Fleminga a jeho petície je, aby sa táto žaloba prejednala čo najrýchlejšie, vzhľadom k závažnosti jej obsahu a celosvetovým dopadom, a neriešila se až niekedy v neurčitej budúcnosti, za pár mesiacov, za rok, dva, keď už niektoré následky nebude možné odvrátiť alebo napraviť.

Štáty

OSN eviduje 206 zvrchovaných štátov.

Od vytvorenia petície sa k 6.10.2021 01.30 hod. SEČ za necelých 8 dní podpísalo 30.856 ľudí z nasledujúcich 100 štátov zo všetkých kontinentov (okrem Antarktídy samozrejme), tj. takmer polovica všetkých štátov. A sú to:

Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgium, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungary, Chile, China, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macao, Macedonia, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Montenegro, Morocco, Namibia, Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam.

Medzi nepodpísanými sú spravidla africké štáty, kde si pandémia akosi nenašla cestu.

Vzhľadom k tomu, že je možné podpísať petíciu i anonymne a štatistický sumár portálu petitions.net ukazuje len mestá nad 7 hlasov, tak percentuálne zastúpenie krajín nie je možné vytvoriť. Možno to ide autorovi petície. Nevieme. Z toho, čo vidno, tak to vychádza nasledovne:

p.č.ŠtátPočet neanonymných podpisov
1Slovensko11 380
2Veľká Británia2 267
3Česko956
4Austrália745
5Kanada437
6USA399
7Južná Afrika240
8Írsko79
9Singapur52
10Rakúsko50
11Nový Zéland47
12Nizozemsko37
13Slovinsko27
14Francúzsko25
15Španielsko24
16Nemecko22
17Malajzia19
18Hong Kong13
19Chorvátsko13
20Taliansko13
21Švédsko13
22Luxemburg13
23Grécko12
24Fínsko11
25Švajčiarsko10
26Nórsko9
27Izrael8
28Rumunsko8

Pripomínam, že daná štatistika je vytvorená na základe miest a zoskupená do štátov. To znamená, že napríklad Porto Rico s počtom obyvateľov 3,285 milióna, má v petícii cca 30 signatárov, ale z rôznych miest, pod 7 podpisov na mesto, preto sa do vyššie uvedeného poradovníka nedostalo.

Ďalej by som zmienil Brunej so 460-tisíc obyvateľmi, ktorý má jedného signatára a Čínu s 1,41 miliardou obyvateľov s dvoma signatármi. Tu ale predpokladám že veľký počet bude podpísaný skôr anonymne.

Mestá

Z pohľadu miest, suverénne na prvom mieste je Bratislava s 2.234 signatármi, na druhom mieste Košice s 867, Londýn na treťom s 439.

p.č.MestoKrajinaPočet podpisov
1BratislavaSlovakia2 234
2KošiceSlovakia867
3LondonUnited Kingdom439
4ŽilinaSlovakia381
5PrahaCzech Republic380
6Banská BystricaSlovakia379
7NitraSlovakia339
8PrešovSlovakia327
9TrnavaSlovakia282
10MARTINSlovakia270
11SydneyAustralia254
12MelbourneAustralia214
13TrenčínSlovakia194
14PopradSlovakia193
15PrievidzaSlovakia173
16Považská BystricaSlovakia167
17ZvolenSlovakia159
18HumennéSlovakia133
19PiešťanySlovakia131
20BrnoCzech Republic127
21TopoľčanySlovakia113
22Spišská Nová VesSlovakia111
23LeviceSlovakia109
24Cape TownSouth Africa107
25Liptovský MikulášSlovakia106
26RužomberokSlovakia102

Komentáre

Cca 1/3 signatárov pridala i komentáre, ktoré sú v rôznych jazykoch, prevláda angličtina, ale často sú v jazyku daného signatára. Väčšina z nich sa týka ochrany práv a slobôd a experimentálnych vakcín, ale sú tam aj veľmi smutné príbehy…

Niektoré komentáre sú nepublikovateľné, niektoré kuriózne (napr. signatár tvrdí, že po vpichu sa stal spolu s priateľkou „magnetickým“). Petícia je stále aktívna. Po jej odoslaní je potrebné verifikovať podpis klikom na odkaz v majli.

Nie je možné vyhovieť Slovákom ani iným národnostiam, ktoré nevedia po anglicky vôbec. Petíciu vytvoril Američan a s jazykovými mutáciami na stránke je problém. Preto skúste požiadať svojich známych, ktorí ovládajú aspoň základy angličtiny, aby vám s vyplnením pomohli.

Za podporu všetkým ďakujeme. https://akw.sk/covid-19/priebezne-informacie-o-stave-peticie/

Pfizer tajil používání potracených lidských plodů při testování vakcín Covid-19

Projekt Veritas právě dnes večer zveřejnil své nejnovější video s whistleblowerem Melisou Stricklerovou, která odhalila, jak se společnost Pfizer snažila udržet používání buněčných linií plodu při testování vakcín v tajnosti. (Foto: Project Veritas)

Ta zveřejnila interní e-maily, které ukazují, že vedení společnosti říká zaměstnancům, aby zachovávali mlčenlivost ohledně používání lidské fetální tkáně při laboratorním testování vakcíny Covid-19.

Vědecký ředitel společnosti Pfizer Philip Dormitzer přiznává, že tkáň potraceného plodu se ve vakcinačním programu společnosti používá, ale že zaměstnanci se mají držet pouze uhlazeného vyprávění společnosti Pfizer, v němž se vynechávají jakékoli zmínky o tkáni potraceného plodu, aby se předešlo jakýmkoli problémům s veřejností.

„Buňky HEK293T, které se používají pro test IVE, jsou nakonec odvozeny z potraceného plodu,“ řekl Dormitzer.

„Na druhou stranu vatikánský doktrinální výbor potvrdil, že považuje za přijatelné, aby se věřící Pro-Life nechali očkovat. Oficiální prohlášení společnosti Pfizer dobře formuluje odpověď a je tím, co by mělo být poskytnuto v odpovědi na dotaz zvenčí.“

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/televize-chtela-pribehy-neockovanych-kteri-umiraji-na-covid-19-dopadlo-to-necekane/embed/#?secret=cEK385jcFS

Vanessa Gelmanová, která ve společnosti Pfizer působí jako vrchní ředitelka pro celosvětový výzkum, vyzvala zaměstnance, aby byli opatrní, když hovoří o lidských fetálních buňkách ve vakcinačním programu společnosti.

„Z hlediska firemních záležitostí se chceme vyhnout tomu, aby se informace o fetálních buňkách dostaly ven,“ řekla Gelmanová.

„Riziko, že o tom budeme informovat právě teď, převažuje nad jakýmkoli potenciálním přínosem, který bychom mohli vidět, zejména u široké veřejnosti, která by mohla tyto informace převzít a použít je způsobem, který bychom možná nechtěli, aby se dostal ven. V posledních několika týdnech jsme od politiků ani médií neobdrželi žádné dotazy týkající se této problematiky, takže se chceme pokud možno vyhnout jejímu nastolování…“ dodala.

V jiném e-mailovém vlákně Gelmanová zdvojnásobila, že tyto informace jsou tajné. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/potvrzeno-vice-nez-90-novych-pripadu-covid-19-v-izraeli-pochazi-z-rad-plne-ockovanych-osob/embed/#?secret=kphNUwmlxp

„Snažili jsme se co nejvíce nezmiňovat buněčné linie plodu… Jedna nebo více buněčných linií, jejichž původ lze vysledovat až k tkáni lidského plodu, byly použity při laboratorních testech spojených s vakcinačním programem,“ uvedla.

Oznamovatelka, která se o tyto e-maily podělila s Project Veritas, auditorka kvality výroby společnosti Pfizer Melissa Stricklerová, uvedla, že si není jistá, zda se potracená fetální tkáň dostala do konečného produktu vakcíny COVID.

„Ve svých e-mailech se chovají tak klamavě, že to skoro vypadá, jako by byla ve finální vakcíně. Prostě jsem kvůli tomu přestala věřit,“ řekla.

Stricklerová uvedla, že projekt Veritas byl jediným místem, kam se mohla obrátit, aby vyprávěla svůj příběh.

„Nemám se na koho jiného obrátit, když moje vlastní společnost nechce být upřímná. To, co mi bylo řečeno, bylo, že mám důvěřovat Projektu Veritas a jít s vámi za zákonodárci, právníky,“ řekla.

Anthony Fauci již v roce 2019 na vakcinační konferenci navrhl obejít klinické testy vakcín mRNA

VIDEO: Skandální záznam je venku! Anthony Fauci již v roce 2019 na vakcinační konferenci navrhl obejít klinické testy vakcín mRNA a pomocí zorchestrované pandemické krize je uvést na trh bez nutnosti desetiletého testování! Fauci popsal, když se vytvoří rozruch s nějakým virem ve společnosti, dozorové orgány odstraní byrokratické podmínky pro desetileté klinické testy a pustí mRNA vakcíny do lidí naplno a bez otestování! Šokující výroky Fauciho již prověřuje americká FBI na podnět novinářů

Americká alternativa právě v těchto hodinách žije největším skandálem, který dosud vypukl okolo koronaviru. Na veřejnost uniklo video z vakcinační konference Milken Institute o vývoji nových mRNA vakcín proti chřipce, kde byl hlavním hostem Anthony Fauci, šéf amerického institutu infekčních chorob (NIAID). Konference se odehrála 29. října 2019 a Anthony Fauci na ní vysvětloval, že dosud se vakcíny vyrábí z vajíček, ale k dispozici je nová a převratná mRNA metoda. Jenže, zavádění nových mRNA vakcín podléhá byrokratickým regulacím a mnoha fázím klinických zkoušek, které trvají minimálně 10 let. https://aeronet.cz/news/video-skandalni-zaznam-je-venku-anthony-fauci-jiz-v-roce-2019-na-vakcinacni-konferenci-navrhl-obejit-klinicke-testy-vakcin-mrna-a-pomoci-zorchestrovane-pandemicke-krize-je-uvest-na-trh-bez-nutnosti/

Create your website with WordPress.com
Začíname