Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Odhalená „veda“ EFSA

kratene
Korupčná rakovina v Bruseli
V septembri 2012 vydal uznávaný medzinárodný vedecký časopis Food and Chemical Toxicology štúdiu vedeckého tímu francúzskej Caen Univerzity pod vedením profesora Gillesa-Erica Seraliniho. Metodika Seraliniho štúdie bola počas obdobia štyroch mesiacov hodnotená kvalifikovanou skupinou vedeckých spolupracovníkov a považovala sa za publikovateľnú.
Nebol to žiaden amatérsky proces, ale skôr dôkladne zdokumentované výsledky testov na skupine 200 potkanov počas časového intervalu dvoch rokov, pričom jedna skupina potkanov, takzvaná kontrolná skupina, nebola kŕmená GMO a druhú skupinu potkanov kŕmili GMO.
Zásadne, po dlhej, ale nakoniec úspešnej právnej bitke, spoločnosť Monsanto bola nútená zverejniť podrobnosti jej vlastnej štúdie o bezpečnosti jej NK603 kukurice. Seralini a jeho kolegovia reprodukovali Monsanto štúdiu z roku 2004 uverejnenú v rovnakom časopise a použitú Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2009 kvôli jej pozitívnemu hodnoteniu NK603.
Seraliniho skupina založila svoj experiment na rovnakom protokole ako Monsanto jej štúdiu, avšak omnoho častejšie testovali viac parametrov. Potkany boli študované oveľa dlhšie – ich celú dvoj-ročnú priemernú dĺžku života, nie len 90 dní ako v štúdii Monsanto. Dĺžka časového rozpätia predstavovala zásadný rozdiel. Prvé nádory sa objavili už v 4 až 7 mesiaci od začiatku štúdie. Predchádzajúca 90-dňová štúdia Monsanto s rovnakou GM kukuricou NK603 prejavovala známky toxicity, ktoré ale zamietol priemysel a taktiež EFSA ako “biologicky nevýznamne”. Zdá sa, že tieto ukazovatele boli naozaj veľmi biologicky významné .
Štúdia bola vykonaná tiež s najväčším počtom potkanov, aký bol kedy sledovaný v štandardnej diétnej štúdií GMO. Testovali “prvýkrát aj 3 dávky (namiesto dvoch v zvyčajných 90 dňových protokoloch) samotnej Roundup-tolerantnej GM kukurice NK603, GM kukurice ošetrenej prípravkom Roundup a samotný prípravok Roundup pri veľmi nízkych environmentálne relevantných dávkach začínajúc pod úrovňou povolenou regulačnými orgánmi, čo sa týka pitnej vody a geneticky modifikovaných krmív”.1
Ich zistenia boli viac ako alarmujúce. Seraliniho štúdia dospela k nasledujúcemu záveru: “Samičky vo všetkých testovacích skupinách zomierali v 2-3-krát väčšom množstve a rýchlejšie ako tie kontrolné. Tento rozdiel bol viditeľný v troch samčích skupinách kŕmených GMO. Všetky výsledky boli podmienené hormónom a pohlavím, patologické profily boli porovnateľné. U samičiek sa vyskytli veľké prsné nádory takmer v každom prípade častejšie než kontrolné; hypofýza bola druhým najpostihnutejším orgánom; GMO a krmivá ošetrené Roundupom narušili pohlavnú hormonálnu rovnováhu. U pozorovaných samcov bolo zaťaženia a odumieranie tkaniva pečene 2,5-5,5-krát vyššie. Tento patologicky jav sa potvrdil optickou a transmisnou elektrónovou mikroskópiou. Zreteľné a závažné nefropatie obličiek boli tiež všeobecne 1,3-2,3-krát väčšie. Samce vykazovali 4-krát väčšie hmatateľné nádory ako kontrolné…”2
Štyrikrát znamenalo o štyristo percent viac veľkých nádorov u potkanov kŕmených GMO než u bežne kŕmených v kontrolnej skupine. Navyše tvrdili: “Od začiatku 24. mesiaca sa u 50-80% samíc vo všetkých pozorovaných skupinách vyskytli nádory, až 3 nádory na zviera, zatiaľ čo bolo postihnutých len 30% kontrolných [nekŕmených GMO- w.e.]. Roundup skupina preukázala najväčšiu mieru výskytu nádoru s 80% zasiahnutých zvierat s maximálne 3 nádormi na jednu samicu v každej skupine.”3
Takéto alarmujúce výsledky neboli evidentné ešte počas prvých 90 dní, čo je dĺžka väčšiny všetkých testov, ktoré Monsanto a agrochemický priemysel k dnešnému dňu vykonávajú; jasná ukážka toho, ako dôležité bolo robiť dlhodobé testy a zjavne toho, prečo sa priemysel vyhýbal dlhším testom.
Seralini a jeho spolupracovníci ďalej dokumentovali ich alarmujúce zistenia: “Pozorovali sme nápadne výrazné indukcie nádorov prsnej žľazy samotným R (Roundupom), hlavným formulovaným pesticídom, dokonca aj pri najnižšej podávanej dávke. R dokázal narušiť aromatázu, ktorá syntetizuje estrogény (Richard et al., 2005), ale tiež narušil estrogén a androgénne receptory v bunkách (Gasnier et al., 2009). Okrem toho to vyzerá tak, že R je pohlavným endokrinným narušiteľom aj v organizmoch samcov (Romano et al., 2010). Pohlavné steroidy sú v pozorovaných potkanoch tiež modifikované. Tieto hormonálne závislé javy sú potvrdené rozšírenou dysfunkciou hypofýzy u testovaných samíc.”4
Herbicíd Roundup, na základe podmienok licenčnej zmluvy so spoločnosťou Monsanto, musí byť použitý na Monsanto a väčšinu ostatných GM semien. Semená sú v skutočnosti “upravené” len na to, aby odolali burinu-ničiacemu účinku Roundupu, najpredávanejšiemu ničiteľovi buriny na svete.
Laicky povedané, ako poznamenala ďalšia vedecká štúdia, “GM rastliny boli modifikované, aby obsahovali pesticídy, buď prostredníctvom tolerancie na herbicíd, alebo produkovaním insekticídov, alebo oboma spôsobmi, a preto môžu byť považované za “pesticídne rastliny”.5
Ďalej, “Roundup Ready crops [ako je Monsanto NK603 kukurica-w.e.] boli modifikované tak, aby dokázali odolať glyfosátu. Táto chemikália, spolu s pomocnými látkami v zmesi, predstavuje silný herbicíd. Mnoho rokov bola používaná ako herbicíd…GM rastliny vystavené herbicídom na báze glyfosátu, ako napríklad Roundup…môžu dokonca akumulovať zvyšky Roundupu aj po celý svoj život… Glyfosát a jeho hlavný metabolit AMPA (s jeho vlastnou toxicitou) sa nachádzajú v GMO pravidelne a na bežnom poriadku. Preto ľudia, ktorí jedia väčšinu GM rastlín (keďže cca 80% týchto rastlín toleruje Roundup), absorbujú tieto rezíduá.”6
Spoločnosť Monsanto opakovane odmietla vedecké požiadavky, aby zverejnila presné chemikálie použité v jej Roundupe okrem jednej – glyfosátu. Tvrdili, že išlo o “obchodné tajomstvo”. Vedci však nezávislými analýzami preukázali, že kombinácia glyfosátu s tajomnými pridanými chemikáliami spoločnosti Monsanto vytvorila vysoko toxický koktail, ktorý dokázal toxicky vplývať na ľudské embryonálne bunky v dávkach, ktoré sú omnoho nižšie než v poľnohospodárstve.
Odhalená “veda” EFSA
To, čo Seraliniho štúdia spustila, bol vedecký ekvivalent termonukleárnemu výbuchu. Odhalila skutočnosť, že “vedecké” kontroly GMOEÚ neboli ničím iným než akceptovaním testov dodaných samotnými Monsanto a inými GMO spoločnosťami bez akýchkoľvek otázok. Čo sa týkalo nezodpovedných byrokratov Komisie EÚ, ak išlo o GMO, lišiak Monsanto mohol naozaj “strážiť kurín”.
Zrazu, s celosvetovou pozornosťou nad novými Seralinovými výsledkami, Komisia EÚ a jej EFSA boli pod paľbou ako nikdy predtým vo svojej histórii. To, ako reagovali, bolo hodné zlej kópie detektívneho románu Agathy Christie s tým rozdielom, že to nebol román, ale skutočné sprisahanie (áno, Virginia, v reálnom svete existujú sprisahania…). Sprisahanie znamenalo zrejme nejakú formu tajnej dohody medzi spoločnosťou Monsanto a GMO agrochemickým kartelom, komisármi EÚ, členmi výboru EFSA pre GMO, ľahostajnými poprednými médiami a niekoľkými členskými štátmi EÚ, vrátane Španielska a Holandska.
Bruselský vedecký úrad pre reguláciu potravín EÚ, EFSA, bol pod paľbou kvôli usvedčujúcim výsledkom dlhodobej Seralinihoštúdie. EFSA v roku 2009 odporučil schválenie Roundup-tolerantnej kukurice NK603 spoločnosti Monsanto bez toho, aby najprv vykonal alebo zabezpečil nezávislé testovanie. V ich úradnom vestníku pripustili, že sa spoliehali na “informácie poskytnuté žiadateľom (Monsanto), vedecké pripomienky predložené členskými štátmi a správu španielskeho príslušného orgánu a jeho Komisie pre biologickú bezpečnosť”. EFSA tiež priznal, že testy spoločnosti Monsanto na potkanoch trvali len 90 dní. Seraliniho skupina poznamenala, že silné toxické účinky a úhyn potkanov kŕmených GMO sa udiali aj po 90 dňoch, čo bolo dôvodom, prečo boli dlhodobejšie štúdiá zjavne opodstatnené.8
Španielska správa, ktorú citoval EFSA, bola sotva presvedčivá a určite nie nezávislá. Uvádzalo sa v nej, že “podľa súčasného stavu vedeckých poznatkov a po preskúmaní existujúcich informácií a údajov poskytnutých spoločnosťou Monsanto, španielska Komisia pre biologickú bezpečnosť mohla vydať priaznivé stanovisko ku komercializácii kukurice NK603 v EÚ…” Vedecké pripomienky predložené členskými štátmi pravdepodobne zahŕňali Španielsko a Holandsko, ktoré ako prvé požiadali o licenciu Monsanto semien.9
EFSA dospel k záveru, že v čase jeho schválenia v roku 2009 “sú molekulárne údaje poskytnuté [Monsanto-m- w.e.] dostatočné a nevyvolávajú bezpečnostné obavy”. Bruselský vedecký panel uprostred záplavy vedecky znejúcich nepodstatných slov vyhlásil, že “GMO panel EFSA je toho názoru, že kukurica NK603 je rovnako bezpečná ako konvenčné kukurice. Kukurica NK603 a druhotné produkty pravdepodobne nebudú mať nepriaznivý účinok na zdravie ľudí a zvierat v rámci určeného použitia.”10
Teraz, v septembri 2012, tri roky po komerčnom zavedení Monsanto GM kukurice v EÚ, Seralini spolu s príšernými fotografiami ukázal, že Monsanto GM kukurica preukázateľne spôsobila závažné výskyty rakovinových nádorov a predčasného úmrtia u potkanov.
Komisia EÚ v Bruseli uviedla jasné pokyny, ktoré odhalili skôr to, čo neuvádzali, ako to, čo uvádzali o opatreniach potrebných pre verejné zdravie a bezpečnosť pred vystavením sa GM rastlinám a s nimi spojených toxických herbicídov: “Toxikologické hodnotenia na pokusných zvieratách sa výslovne nevyžadujú pre schválenie nových potravín v EÚ alebo USA. Nezávislí experti sa rozhodli, že v niektorých prípadoch sú chemické analýzy zloženia potravín postačujúce, ak sa uvedie, že nové GMO je podstatne rovnocenné svojmu tradičnému náprotivku… V posledných rokoch, biotechnologické firmy testovali ich transgenické produkty (kukurica, sója, paradajka) na niekoľkých rôznych druhov zvierat v priebehu 90 dní pred zavedením na trh. Negatívne účinky zatiaľ neboli pozorované.” 11
Kvôli nátlaku vlády USA a samozrejme silnej intervenčnej moci GMO agrochemickej interpelácie na čele s Monsanto-m v USA a EÚ, od doby Seraliniho štúdie, žiadny regulačný orgán na svete nežiadal štúdie povinného trvalého kŕmenia zvierat realizované pre jedlé GMO a formulované pesticídy. K dispozícii sú iba štúdie niekoľkých 90-dňových skúšok kŕmenia potkanov vykonaných biotechnologickým priemyslom a žiadne dlhšie štúdie. Zrejme z princípu, že tento konflikt záujmov v oblasti tak dôležitej ako bezpečnosť potravín, by nemal byť považovaný za vážny problém.
Otvorene, EÚ verejne vyhlásila nasledujúcu zdanlivo upokojujúcu stratégiu: “Kritici GMO tvrdia, že štúdie týkajúce sa kŕmenia zvierat autorizovanými GMO odhalili negatívne účinky pre zdravie. Tieto tvrdenia neboli založené na vzájomnom preskúmaní (spôsobom peer-review), vedecky uznanými hodnoteniami. Ak by spoľahlivé, vedecké štúdie označili akýkoľvek druh zdravotného rizika, príslušné GMO by nezískali povolenie.”12 Takto znel oficiálny postoj EÚ, kým jej v roku 2012 do tváre neexplodovala Seraliniho bomba.

Krytie Komisie EÚ
Štúdia profesora Seralini v septembri 2012 bola vzájomne preskúmaná (metódou peer-review) a až potom bola publikovaná vo veľmi uznávanom medzinárodnom vedeckom časopise. Aká bola reakcia Komisie EÚ a EFSA? Takmer zámerné klamstvo a maskovanie ich Monsanto GMO lobistickej korupcie.
28. novembra 2012, len niekoľko týždňov po uverejnení štúdie, EFSA v Bruseli vydal tlačovú správu s nasledujúcim záverom: “Vážne chyby vo vypracovaní a metodike štúdie podľa Séraliniho a kolektívu znamenajú, že nespĺňa prijateľné vedecké normy a nie je potrebné opätovne preskúmať predchádzajúce hodnotenia bezpečnosti geneticky modifikovanej kukurice NK603.” Per Bergman, ktorý viedol činnosť EFSA, povedal: “Analýza EFSA ukázala, že nedostatky v štúdii Séraliniho a kolektívu znamenajú, že nemá nedostatočnú vedeckú kvalitu pre posudzovanie rizika. Veríme, že ukončenie tohto hodnotiaceho procesu objasní problém.” 13 Nič nemohlo byť ďalej od pravdy.
Prinajmešom, zásada obozretnosti v prípadoch zahŕňajúcich čo i len potenciál pre vážne poškodenie ľudskej populácie by prikazoval, aby Komisia EÚ a jej EFSA nariadili okamžité ďalšie, dôležité, nezávislé dlhodobé štúdie, ktoré by dokázali alebo vyvrátili výsledky Seraliniho testov. Toto odmietnutie prehodnotenia ich predchádzajúceho rozhodnutia pre schválenie Monsanto GM kukurice, bez ohľadu na to, aké nedostatky mohli alebo nemuseli byť v Seraliniho štúdii, naznačuje, že EFSA sa mohol minimálne pokúsiť o utajenie GMO agrochemického lobizmu.
Namiesto objasnenia, vyhlásenie EFSA opäť raz kŕmilo jeho kritikov, ktorí dlho tvrdili, že vedci GMO panela EFSA mali očividné konflikty záujmov s tou istou záujmovou skupinou GMO, ktorú mali regulovať. Corporate Europe Observatory, nezávislá európska skupina pre monitorovanie podnikov, na reakciu EFSA poznamenala: “EFSA sa nepodarilo správne a transparentne zvoliť výbor vedcov mimo akéhokoľvek podozrenia z konfliktu záujmov; a nedokázal uznať, že stretnutie s najväčšou biotechnologickou priemyselnou lobistickou skupinou Európy o prediskutovaní smerníc pre posúdenie rizík GMO v polovici EÚ preskúmania, podkopáva jeho dôveryhodnosť.”14
Škodlivejšia pre chatrné EFSA kamuflovanie v mene Monsanto bola skutočnosť, že viac ako polovica vedcov v GMO paneli, ktorý pozitívne preskúmal štúdiu spoločnosti Monsanto pre GM kukuricu v roku 2009, čoho následkom schválili jej povolenie pre celú EÚ, sa dopustila konfliktov záujmov s biotechnologickým priemyslom. 15
Správa Corporate Europe Observatory (CEO) [Európske stredisko pre monitorovanie podnikov] uviedla, že viac ako polovica expertov GMO panela, ktorí podpísali schválenie, sa nebránila konfliktu záujmov. Medzi konflikty patrili: získanie financií pre výskum od biotechnologického priemyslu, členská pozícia alebo pozícia spolupracovníka v spoločnostiach naklonených biotechnologickému priemyslu, písanie alebo posudzovanie priemyslom podporovaných publikácií. Niektoré strety odhalili konflikt vedeckých záujmov, kedy sa niekoľkí členovia panela podieľali na vytvorení transgénnych rastlín – vrátane zemiakov – s markerovými génmi rezistentnými voči antibiotikám – vrátane nptII.16
Po druhé, hoci žiaden z členov úradu EFSA GMO panela nebol medicínsky odborník v oblasti antibiotík v humánnej medicíne, rozhodli sa, že neomycín a kanamycín boli antibiotikami so “žiadnou alebo len obmedzenou terapeutickou relevantnosťou”. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) klasifikovala tieto antibiotiká ako “kriticky dôležité” v roku 2005.
Holandský vedec Harry Kuiper, predseda EFSA panela GMO, ktorý mal úzke väzby na biotechnologický priemysel, zohral kľúčovú úlohu pri formulovaní tohto sporného kľúčového vedeckého oznamu.
Kuiper bol otvoreným zástancom miernejších kontrol proliferácie GM osiva v EÚ. Panelu EFSA pre GMO predsedal od roku 2003. Počas tohto obdobia EFSA prešiel od nulového schválenia GMO k 38 schváleným GM semenám pre ľudskú spotrebu. Medzi rokmi 2001 až 2003 Kuiper vypracoval kritériá schválenia pre EFSA v spolupráci s Monsanto, GMO priemyslom a Monsanto pseudo-vedeckou poprednou skupinou s názvom ILSI, International Life Sciences Institute, so sídlom vo Washingtone. Predstavenstvo noblesne znejúceho ILSI v roku 2011 tvorili vrchní predstavitelia zo spoločností Monsanto, ADM (jednej z najväčších dodávateľov GM sóje a kukurice na svete), Coca-Cola, Kraft Foods (hlavného zástancu GMO v potravinách) a Nestle, ďalšieho gigantického používateľa GMO potravinového priemyslu. 17
Kritik očividného konfliktu záujmov v EFSA, regulátora spojeného s priemyslom, ktorý bol poverený objektívne posúdiť praktiky, poznamenal: “Počas tohto obdobia boli Harry Kuiper a Gijes Kleter (obaja členovia EFSA panela GMO) aktívni v rámci pracovnej skupiny ILSI ako experti a autori významných vedeckých publikácií. Je to škandál, že Kuiper zotrval predsedom EFSA panela GMO od roku 2003, a že je stále predsedom napriek masívnej kritike zameranej na panel zo strany mimovládnych organizácií a dokonca aj Komisie a členských štátov EÚ.”18
Bezočivé konflikty záujmov medzi Monsanto, agropodnikateľským lobizmom a EFSA pokračovali ďalej. V máji 2012 profesorka Diána Bánátiová bola nútená odstúpiť z pozície predsedníčky predstavenstva EFSA, keď vysvitlo, že plánuje zaujať odborné postavenie v Monsantom-podporovanom, International Life Sciences Institute (ILSI) vo Washingtone. Tá istá Diána Bánátiová bola predtým nútená rezignovať nie ako predsedníčka EFSA, ale ako súbežná členka predstavenstva ILSI v roku 2010. Skupiny pre verejné záujmy žiadali jej odstúpenie z EFSA, ale bezvýsledne. 19 V ILSI by bola schopná využiť skúsenosti a kontakty získané z práce pre EFSA na pomoc pri ovplyvňovaní politiky po celom svete pre GMO spoločnosti ako Monsanto a iné potravinárske odvetvia spoločnosti.
Stručne povedané, to že EFSA odsúdil výsledky Seralinihoštúdie, neprekvapilo nikoho z tých, ktorí poznali notoricky známe “otáčavé dvere” v Bruseli medzi odvetvím GMO a regulačným úradom povereným realizáciou nezávislých rozhodnutí ohľadom rizík GMO v EÚ. Najpríznačnejšou očividnou zaujatosťou medzi priemyslom podporujúcim GMO a členmi EFSA panela pre GMO bola skutočnosť, že konečné rozhodnutie panela GMO, ktorý preskúmal Seraliniho výsledky znelo: “Vážne chyby vo vypracovaní a metodike štúdie podľa Séraliniho a kolektívu znamenajú, že nespĺňa prijateľné vedecké normy a nie je potrebné opätovne preskúmať predchádzajúce hodnotenia bezpečnosti geneticky modifikovanej kukurice NK603.”20
EFSA nebol jediným zdrojom očividného a neuváženého pre-GMO sentimentu v Bruseli. Niekoľko týždňov pred vydaním zahanbujúcej Seraliniho štúdie, Anne Gloverová, hlavná vedecká poradkyňa Komisie EÚ, v rozhovore 24. júla 2012 povedala: “Neexistuje žiaden podložený prípad akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí, zvierat alebo životného prostredia, takže to je celkom robustný dôkaz. A som si istá v tom, že neexistuje žiadne väčšie riziko v konzumácii GM potravín, než pri konvenčne pestovanom jedle.” Dodala, že princíp opatrnosti “už tiež neplatí,” čo znamená, že EÚ by nemala byť opatrná pri schvaľovaní GM potravín – ekvivalent postoja “Do čerta s torpédami, plnou rýchlosťou vpred s GMO”, napriek tomu, že ankety označujú približne 60 až 80% občanov EÚ, ktorí odmietajú GMO.21
Ak by existovalo akékoľvek predstieranie vedeckej zodpovednosti v jasne skorumpovanom paneli EFSA, alebo v kancelárii profesora Glovera, okamžite by požadovali viaceré, nezávislé, podobné, dlhodobé štúdie na potkanoch, aby potvrdili alebo vyvrátili Seraliniho výsledky. EFSA a Monsanto GMO záujmová skupina, ktorá ich ovplyvňuje, očividne nemali snahu niečo podniknúť a namiesto toho sa pokúsili zdiskreditovať Seraliniho skupinu s vágnymi obvineniami, dúfajúc, že poslušné medzinárodné médiá preberú titulok a uzatvoria tento trápny príbeh. Typické riešenie pre celú históriu šírenia patentovaných GM semien a s nimi spojených toxických herbicídov ako Roundup.

Táto ohromná globálna sieť v kombinácii s dominantným postavením GM semien spoločnosti Monsanto a agrochemickým trhom spolu s jedinečným D&PL patentom č. 5 723 765, Kontrola rastlinnej génovej expresie, teraz dali Monsanto a jej blízkym priateľom vo Washingtone obrovský preddavok pre jej plány ovládnutia sveta potravín a spotreby rastlinných semien. Bol to zlovestný cieľ a vláda USA ho bezohľadne realizovala, čo potvrdila vojenská okupácia Iraku v roku 2003.40

Guido Giacomo Preparata: ČERNOKŇAŽNÍK HITLER

Ako Británia a Amerika vytvorili Tretiu ríšu.
Nacizmus je zvyčajne znázornený ako výsledok politických neúspechov a jedinečných hospodárskych faktorov: hovoríme, že sa tomu nedalo zabrániť a že sa to nikdy nebude opakovať. V tejto výbušnej knihe Guido Giacomo Preparata ukazuje, že pravda je veľmi odlišná: pomocou starostlivej ekonomickej analýzy dokazuje, že mimoriadny príchod Hitlera k moci bol v priebehu desaťročia uľahčený – a nakoniec financovaný – britskou a americkou politickou triedou po prvej svetovej vojne. Prostredníctvom úzkej analýzy udalostí v tretej ríši pripravuje spoločnosť Preparata na začiatku dvadsiateho storočia prekvapujúcu históriu anglo-amerických geopolitických záujmov. Vysvetľuje, že Británia, stále pripútaná k svojej ríši, bola vystrašená z aliancie, ktorá sa formovala medzi Nemeckom a Ruskom. Ukazuje, ako Veľká Británia prostredníctvom Anglickej Národnej Banky nadobudla kontrolu nad Weimarom v Nemecku a ako Anglo-americká finančná podpora pre Hitlera umožnila nacistom chopiť sa moci. Táto kontroverzná štúdia poukazuje na to, že nacizmus nebol považovaný za aberáciu: pre britskú a americkú vrchnosť bol považovaný za vhodný spôsob, ako destabilizovať Európu a priviesť Nemecko do konfliktu so stalinským Ruskom, a tak zabrániť vzniku akéhokoľvek súpera kontinentálneho výkonový blok. Guido Giacomo Preparata opisuje hospodárske sily v tretej ríši a identifikuje kľúčových hráčov v britskom a americkom zariadení, ktorí pomáhali Hitlerovi.

Penta + Ringier Axel Springer = United Classifieds

prorežimná propaganda
kratene
Dvaja najväčší hráči a konkurenti, vydavateľstvo News and Media Holding, prostredníctvom svojho vlastníka, skupiny Penta Investments, sa spojili s vydavateľstvom Ringier Axel Springer Slovakia, aby vytvorili spoločnosť United Classifieds

Stratégia boja proti islamu

Toto je skutočne veľmi rafinovaná stratégia boja proti islamu, výborne maskovaná výrazom antisemitizmus, ktorú si vicekancelár zvolil. Keď to Strache postavil takto, tak absolútne nikto v Európe, ale v podstate ani nikde inde nemôže takýto boj označiť za neonacistickú nenávisť voči islamu a ani za extrémistické pravicové štvanie proti tomuto “mierumilovnému” náboženstvu.
Strache týmto spôsobom nestigmatizuje islam, ale stigmatizuje len jeho antisemitické štruktúry (fakticky je ale celý islam antisemitický, okrem niekoľkých osvietených tolerantných moslimov).
Heinz-Christian Strache pozval v stredu večer do Wiener Kursalon Hübner niekoľkých významných intelektuálov a žurnalistov na diskusný večer, venovaný téme Islamský antisemitizmus. Okrem nich bolo v sále ešte okolo 800 hostí.
Vicekancelár zdôraznil hneď na úvod, že on a jeho vláda urobia všetko to, čo je potrebné, aby oslabili politický islam.
Známy politológ a publicista Michael Ley povedal, že Európa je naplno v zovretí islamu a že už vôbec nebudujeme otvorenú a slobodnú spoločnosť, ale sa vraciame zásluhou islamu do obdobia podobného času pred 2. svetovou vojnou a že moslimský antisemitizmus je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Podľa neho je cieľom mohamedánov urobiť cely svet islamským.
Šéfredaktor Rainer Nowak (priaznivec islamu) oponoval tým, že predsa nejakých 8 percent moslimských spoluobčanov neznamená žiadne nebezpečie a že nemôžu nikdy spôsobiť islamizáciu Rakúska.
Prominentný nemecký publicista Henryk M. Broder, ako skvelý znalec islamu a vštkého čo s ním súvisí, sa z takého tvrdenia len ironicky vysmial a povedal, že islamizácia Rakúska vôbec nie je otázkou toho, aké percento moslimov žije v Rakúsku. Veď islamizácia Európy je organizovaná a podporovaná o. i. početnými vplyvnými politikmi EÚ, Sorosom a jeho aktivistami, atď. To všetko Broder vie a smozrejme aj Nowak, aj keď sa tu hrá na naivného.
Vicekancelár Strache na záver diskusného večera povedal, že jeho vláda bude presne analyzovať a definovať, čo všetko je radikálny islam a čo všetko sa v ňom ukrýva a potom to zakáže pomcou rigoróznych zákonov. Bude to zahrňovať aj zakázanie a zrušenie početných islamských organizácii a zoskupení, ktoré sú v Rakúsku nebezpečne aktívne a tiež aj urýchlené vyhostenie všetkých moslimských kazateľov, ktorí hlásajú a učia len nenávisť.
Diskusie sa zúčastnil aj Birol Kilic, najvyšší predstaviteľ Tureckej kultúrnej obce v Rakúsku, známy tým, že voči Strachenu nepociťuje žiadne sympatie. V tomto prípade mu ale neostávalo nič iné, len podporiť “projekt” vicekancelára.
Kilic povedal, že všetci spoločne musíme bojovať proti antisemitizmu, nezávisle od toho odkiaľ prichádza.

DC Leaks

“Rok vraždy postupne strhol z Fica a z veľkej časti politickej reprezentácie posledné zvyšky prestrojenia. Rozprávajú sa s konšpiračnou scénou, vyjadrujú sa pre weby, ktoré dávkujú chaos, nenávisť a bludy do dezorientovanej časti spoločnosti. Kritických novinárov nazývajú opozičnou alebo rozvratnou silou a nepriateľmi štátu. Konšpirujú, útočia a prilievajú agresivitu do verejného diškurzu,” arogantne tvrdí šéfka SMEtiarskych novín.
Toľko klamstva/podvodu v pár vetách! Smetiari na čele s Balogovou budú ciachovať kto je alebo nie je konšpiračný či nekonšpiračný, kto je alebo nie je nenávistný či bludný – ako keby chceli odvrátiť pohľad na samých seba – aby sme nevideli ihneď, že majú sami za ušami! Vy a kritickí novinári – v SME alebo N??? Prestaňte s týmto morbídnym pseudo-humorom!
Hackeri z “DC Leaks” už zverejnili viac ako 2500 e-mailov z takzvaných neziskových organizácií ((často ziskovejších než by kto tušil)), ktoré sponzoruje americký miliardár George Soros (pôvodné meno a priezvisko: György Schwartz), z čoho vyplynulo, že George Soros (pôvodné meno a priezvisko: György Schwartz) míňa milióny dolárov na ovplyvňovanie politiky celej EÚ, rodovej ideológie, ba aj imigrácie, Ukrajinskej chunty a podobne.
Známemu miliardárovi z hľadáčika neuniklo ani “mladé” Slovensko. Financuje tu totiž trollov a rôzne webstránky, ktoré majú za úlohu zosmiešniť a dehonestovať oponentov, ktorí sú proti jeho liberalizmu, ktorí sú proti novodobým hodnotám JEHO štýlu akože-demokracie, novým ľudským právam v štýle György Schwartz/Soros, či imigračnej politike EÚ.
Viac ako 2500 súborov medzinárodnej organizácie »Nadácia otvorenej spoločnosti«, ktorej riaditeľom je známy miliardár a pseudo-filantrop George Soros (György Schwartz), sa podarilo hackerom dostať na svetlo sveta. Súbory zahŕňajú stovky interných dokumentov z viacerých odnoží Sorosových organizácií, predovšetkým jeho “Nadácií otvorenej spoločnosti”, ktorej bunka funguje aj na Slovensku, pričom jej členkou bola svojho času aj Iveta Radičová.
Súbory sú zadelené do viacerých sekcií, napríklad: geografický región, Svetová banka, prezidentský úrad, týkajú sa obdobia od rokov 2008 až 2016. Odhaľujú pracovné plány prívržencov či členov spoločností, ich stratégie, priority a iné aktivity, dokonca zahŕňajú aj správy o európskych voľbách, migrácii a azyle v EÚ. Portál DC Leaks prehlasuje, že za odhalením stoja americkí aktivisti, ktorí chcú “odhaliť pravdu o rôznych rozhodovacích procesoch USA, ako aj o kľúčových elementoch amerického politického života”.
Séria uniknutých dokumentov Sorosových =Nadácií otvorenej spoločnosti= odhalili prácu “mimovládok”, najmä čo sa týka boja proti tomu, čo oni nazývajú “xenofóbne strany” v Európe. Podľa minimálne jedného z dokumentov mimovládky vyzývali k cenzúre jazyka v Európskom parlamente, ktorý nazvali ako nenávistný jazyk a aktívne mali pracovať s rôznymi členmi z frakcie socialistov, aby ich vytrénovali pre “boj proti xenofóbnemu populizmu”.
Ako sa ukázalo, George Soros (György Schwartz) sa spolupodieľal aj na legalizácii homosexuálnych zväzkov v Taliansku. George Soros (György Schwartz) totiž talianskej organizácii Arcigay zaplatil 100 000 dolárov na to, aby propagovala požiadavky LGBT komunity s cieľom minimalizovať rozdiel medzi talianskymi a EÚ štandardami. Aj toto ukázali uniknuté dokumenty Sorosových =neziskoviek=.
Kontroverznému miliardárovi je blízka aj gender ideológia a feminizmus. Podporuje totiž viaceré organizácie, ktoré majú za úlohu propagovať tieto zvrátené ideológie. Jednou z nich je aj organizácia “Women’s Health Coalition”, do ktorej Soros “nalial” až 1,35 miliónov dolárov.
George Soros (György Schwartz) sa zameral aj na tých najzraniteľnejších a najviac ovplyvniteľných, a to sú deti. Milióny rozdal aj na vymývanie mozgov deťom gender ideológiou cez program s názvom “Early Childhood Program”.
Kontroverzný miliardár taktiež vynaložil 500 000 dolárov na to, aby takto zaplatení novinári v jednotlivých krajinách EÚ pátrali po napojení Ruska a ruského kapitálu na európske politické kruhy. Dobrým príkladom sú dezinformácie mainstreamových médií o tom, ako je Rusko napojené na francúzsku političku Marine Le Penovú, Grécky Zlatý úsvit či maďarský Jobbik.
Sorosovmu hľadáčiku však neuniklo ani Slovensko. Z uniknutých dokumentov vyplýva, že peniaze “rozdáva” na dehonestáciu a zosmiešňovanie ľudí s názormi, ktorými odporujú proimigračnej a proamerickej politike.
V dokumente sa konkrétne píše, že program “plánuje identifikovať, vystaviť a zosmiešniť nenávistné prejavy na internete”. Samozrejme, že nenávistné podľa neho. Fuj.
Uvedený projekt je z roku 2014 a “zhodou okolností” v tom istom čase vznikla aj FaceBook-stránka s názvom “Prečo ľuďom hrabe?”, ktorá robí presne to isté, čo je popísané v Sorosovom projekte.
Najväčšou zaujímavosťou je však Sorosova kontaktná osoba na Slovensku, a tou je/bol Ondrej Starinský, ktorý je/bol členom redakčnej rady kontroverzného, proamerického Denníka N. To by vysvetľovalo útoky už spomínaného extrémistického denníka na alternatívne médiá.
Denník N taktiež nevysvetlil, odkiaľ zohnal 750 000 eur, bez ktorých by zanikol a nemohol tak naďalej šíriť svoju propagandu. A demagógiu (nie nadarmo sa odčlenili od SME!)
Ešte donedávna bol každý, kto upozorňoval na Sorosove napojenia na politikov, mimovládky, novinárov a jeho manipulovanie verejnou mienkou, označovaný za “konšpirátora”. Teraz však západná propaganda dostala poriadnu facku. Ale balamutiť budú naďalej. (Takmer ako Igorko, ktorý dokáže nahrávať na záznam svojho akože-kamaráta – nemá ďaleko od Sorosa, ktorý dokáže ožobračiť V.Britániu o mnoho percent hdp)
George Soros (György Schwartz) je americký miliardár maďarského pôvodu. Je verejnou tvárou židovsko-chazarského rodinného klanu multimiliardárov: rodiny Rotchschildovcov a vykonavateľom ich rôznych aktivít, presadzuje ich záujmy a ciele.
Stál napríklad za financovanim kampane Baracka Obamu, Hilary Clintonovej. Taktiež za financovaním viacerých umelo vytvorených revolúcií, naposledy Majdan na Ukrajine. Soros v roku 1989 pomohol financovať “zamatovú revolúciu” vo vtedajšom Československu. Nečudoval by som sa, ak by mal nepriamo prsty aj v tom, čo Kočner spáchal minulý rok… Podľa neho totiž platí amorálny predpoklad – že ak ťa nikto neobvinil, tak nie si vinný – čo však je v rozpore s univerzálnou morálkou – toto nepochopili ani Igor Matovič, Ondrej Dostál, Richard Sulík, Andrej Kiska, Nicholson/Ďuriš, Remišová, Rajtár, Galko etc etc etc…
Dátum 16. september 1992, vo V. Británii známý ako “Čierna streda”. Deň, kedy špekulanti rozbili Britskú libru. Občanom V.Británie poklesla hodnota peňazí aj majetku o 15 % a toto bol zárobok pre Sorosa a Rothschildovcov. George Soros (György Schwartz) na tomto finančnom PODVODE zarobil svoj prvý bilión libier (1 000 0000 000 000). Na mizinu priviedol pracujúcich britských občanov, ktorých nehnuteľnosti a úspory stratili zo dňa na deň obrovskú hodnotu. Angličanov roky predtým za čias Napoleóna podvodom s Librou boli okradnutí priamo rodinou Rotchschildovcov. Kto si domyslí, koľko ľudí kvôli nemu spadlo do hrôzy bezdomovectva alebo chudoby?
V roku 1997 takmer zruinoval ekonomiku Thajska a Malajzie!!! To je obdobné ako nechápať, v čom je amorálnosť zločinu Igora Matoviča, ak si mafiánsko-zákerne nahrával (bez povolenia súdu či bez spolupráce s políciou či prokuratúrou) “kamaráta” Radoslava Procházku!
Vo Francúzku bola Sorosovi vymeraná pokuta 2,9 milióna dolárov za zneužitie dôvernej informácie pre vlastné obohatenie. Zločin! Ale pre miliardára “malina” – nie?
V roku 1998 sa vďaka Sorosovým špekuláciám takmer zrútila ruská ekonomika. Vtedajší predseda kongresového výboru pre bankovníctvo Jim Leach to charakterizoval ako jednu z najväčších lúpeží v dejinách sveta. Keď si Rotchschildovci vyberú nejakú krajinu ako terč pre zmenu režimu, vždy začína tým, že tam vytvoria prostredníctvom nebankoviek financovaných Sorosovou “Otvorenú Spoločnosť” – `tieňovú vládu` – často už vopred sformovanú v zahraničí – pripravenú prebrať moc, ak sa naskytne príležitosť.
Soros v roku 2015 pripustil, že jeho snahy v Európe sú zamerané na zničenie hraníc jednotlivých štátov na tomto kontinente. Zločin!
V posledných rokoch sa Soros zameriava na poskytovanie grantov cez jeho “Open Society Foundations” pre rôzne neziskové organizácie, ktoré sú v skutočnosti komerčné s cieľom zarobiť maximum. Za posledné roky je zameraný aj na podporu imigrácie a premiešanie rás a národov s cieľom naplniť morbídny Kalergiho plán.
Vráťme sa k našim pomerom, k nášmu malému štátu.
Séfka SMEtiarskych novín – pani Beata Balogová demagogicky ohlupuje: “Časť vládnej koalície čerpá inšpiráciu na spacifikovanie médií od Donalda Trumpa a Viktora Orbána. Samozrejme, nechýba im ani vlastná kreativita. Orbán stvoril armádu mediálnych zombíkov, o ktorých tvrdí, že sú to novinári, akých jeho krajina potrebuje. Ale v skutočnosti len šíria duchovnú nákazu a strach. Mediálni zombíci nekritizujú mocných, neodhaľujú vládnu korupciu, nediskutujú. Len prenášajú v rôznych variáciách odkazy vládnej moči. Za všetko, čo postihuje národ, môže George Soros ((a ak vy budete nekonečne nekonečnekrát opakovať, že váš Sorosko je kiskoidný ANJEL, to neznačí, že to tak aj bude!)). A tí, čo oponujú alebo kritizujú Orbána, sú jeho žoldnieri. Pri použití Sorosovho mena sa končí v Maďarsku každá diskusia. Tak ako v 30. rokoch minulého storočia sa končila diskusia pri označení za vinníka Žida. Čiže orbánovské médiá takmer vyhubili kritický diškurz a ich zombíci sa vrhnú na každého, kto vládu kritizuje, a onálepkujú ho »hviezdou« Sorosa.”
Pani B.Balogová si z nás robí buď srandu, alebo sa spolieha, že väčšina populácie nemá príliš veľa času zaoberať sa kritickým myslením, nemá čas na zbieranie alebo overovanie informácií – takže stačí, ak budú SMEtiari trpezliví a následne zlížu šľahačku svojej trpezlivosti/aktivity!
Súhlasím, že nie je vinný iba George Soros (György Schwartz) – lebo ako vysoko/hlboko pôsobiaci zločinec si geniálne našiel nie pár ľudí, nie desiatky, ale stovky až tisíce jedincov, ktorí brúsia jeho sny a túžby ((ako diamanty)) do nekonečných výšin Temnoty – ak je niečo dokonalé, to ešte nezaručuje, že je to univerzálne dobré a čisté (sväté)… ((a bohu-milé už vonkoncom NIE)).
Pri spomienke na pani sorosovskú šéfku novín B.B. som si pripomenul myšlienku G.Murína: “Vyvalila na mňa oči (áno tu cítim následky amerického školenia šéfredaktorky Balogovej, lebo presne v tomto sme sa už pred viac ako desiatimi rokmi nezhodli) a vyhlásila =ale veď viete, že to takto »nefunguje«?!!= Takže ani Tlačový zákon, ani Smernice EÚ o etike novinárov pre redakciu SME »nefungujú«?”
Pani B.Balogovej (a nielen jej) je treba pripomenúť, že na Slovensku sú aktivity Sorosa spájane so stranami opozície: SaS, OĽaNO (zvaní aj Matovičovci, nakoľko Igor je majiteľ a jeho amorálnosti sú v duchu Sorosa kompatibilné – ako Soros škodil mnohým ekonomikám alebo štátom, tak aj slovenský Igorko škodí a ešte si namýšľa, ako pomáha Slovensku – nuž aj taký omyl sa dá vyprodukovať nenásytným pyšným jedincom), SDKÚ, Most-Híd (že by to R.Fico nevedel? Alebo len niektorí z nich?)…
Členovia strany SaS sa opakovane zúčastňujú akcií organizovanými Nadáciou Otvorená spoločnosť – G.Sorosa.
Medzi Sorosové poslušné a “skrotené” ovečky napríklad patria AJ: kandidát na prezidenta František Miloško!, Martin Bútora (hlavný poradca Kisku), František Šebej, Štefan Hríb, Daniel Lipšič, Iveta Radičová, Pavol Demeš, Eduard Kukan, Ivan Mikloš, Peter Osuský (SaS, OKS), Fedor Gál, Grigorij Mesežnikov, Mikuláš Dzurinda (SDKÚ), Juraj Smatana, Ondrej Starinský, Miroslav Lajčák !!! (SMER-SD – vie to pán R.Fico?), Miroslav Kusý, Zuzana Wienk(ová), Michal Havran ml. ((!!! aspoň chápeme, prečo bil mediálne Kuffu a mnoho iného!!!)), Martin Macko, Ján Orlovský, atď (mnohí iní!)…
Veľké varovanie pre Európu: Legendárny boháč G. Soros zverejnil na svojom blogu hrozivé proroctvo, “zobuďte sa!”
MNÍCHOV – Známy americký finančník George Soros (György Schwartz) vo svojom najnošom blogu apeluje na Európsku úniu a dianie v nej. Zdvíha zároveň varovný prst a súčasnú situáciu v rámci EÚ prirovnal k ceste Sovietskeho zväzu v roku 1991, kedy ako taký zanikol.
Na aktuálne udalosti, ktoré sa dejú v EÚ, sa finančník George Soros (György Schwartz) pozrel čiastkovo z pohľadu viacerých štátov. Začal tým, že prvé smerovanie únie sa môže ukázať už po májových voľbách do Európskeho parlamentu, pričom skonštatoval, že je tu prítomnosť zastaraného systému strán. Z neúspechu tradičných európskych strán môžu ťažiť práve tie radikálne. ((Samozrejme, že iba podľa neho radikálne!))
“Nanešťastie, protieurópske strany budú využívať konkurenčnú výhodu pri výslednom hlasovaní. Je na to hneď niekoľko dôvodov, vrátane zastaraného systému strán, ktorý prevláda vo väčšine európskych krajín, praktickej nemožnosti zmeny zmlúv a nedostatku právnych nástrojov na zdisciplinovanie členských štátov, ktoré porušujú zásady, na ktorých bola Európska únia založená,” píše v úvode blogu George Soros. – Je to ale iba jeho uhol pohľadu – čo by na to povedali všetci tí ľudia, ktorých pripravil o peniaze? Alebo ich akokoľvek poškodil? Lebo toto nie je neškodný ujo.
Znepokojenie nad dianím v Nemecku začal zloduch George Soros (György Schwartz) argumentovať predovšetkým nárastom extrémistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) – lenže nálepky o extrémizme dávajú sorosovci alebo junckerovsko-merkelovskí akože-politici.
“Dominantná politická aliancia v Nemecku – medzi Kresťansko-demokratickou úniou (CDU) a Kresťanskou sociálnou úniou (CSU) v Bavorsku – sa stala neudržateľnou. Aliancia pracovala, kým v Bavorsku neexistovala žiadna významná strana napravo od CSU. To sa ale zmenilo s nástupom extrémistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD),” pokračoval zločinec George Soros (György Schwartz) s tým, že posledné septembrové voľby dosiahla strana CSU najhorší volebný výsledok za posledných šesť dekád.
Napriek tomu situáciu nevidí zloduch Soros úplne kriticky. “Situácia nie je úplne beznádejná. Strana Nemeckých zelených je v súčasnosti jedinou trvalo proeurópskou stranou v krajine a naďalej sa zvyšujú v prieskume verejnej mienky, zatiaľ čo AfD sa zdá, že dosiahla svoj úplný vrchol (s výnimkou bývaleho východného Nemecka),” uzavrel Soros situáciu v Nemecku. Vďaka Bohu, že život Nemecka nie je závislý výhradne od tohto zločinca!
Soros v blogu pokračoval analýzou situácie vo V. Británii. Pripomenul, že aj tu sa stala kameňom úrazu zastaraná stranícka štruktúra. “Konzervatívci aj Labouristi sú vnútorne rozdelení, no ich vedúci predstavitelia Jeremy Corbyn a Theresa May(ová) sú tak odhodlaní dotiahnuť do konca Brexit, že súhlasili so spoluprácou v záujme dosiahnutia tohto cieľa,”uviedol podmienky spolupráce May a Corbyna vo svojom blogu zločinec Soros. Škoda, že sa nepriznal, koľko zla sa uskutočnilo vo Veľkej Británii kvôli jeho vplyvu…
V.Británia sa hrdí tým, že je kolískou modernej demokracie, ale že to pobabrali v maximálnej možnej miere so svojimi vlastnými občanmi, ktorých najprv oklamali/podviedli a teraz, kedy by pomohlo druhé referendum, tak radšej potopia ostrovy, než by sa k nemu zmohli… Tak ako Ukrajina má ďaleko k rešpektu k demokratickým princípom (nedohodnutie sa s ruskou menšinou 9-miliónovou), podobne Španielsko ku svojim Katalánčanom a aj Krym že je O.K. – by nepriznali sorovsko-merkelovsko-junckerovci a všakovakí im podobní demagógovia, manipulátori, podvodníci (ako aj naše Smetiarske noviny, eN-ko)…
Soros pokračoval: “Verejnosť si tiež uvedomuje hrozné následky Brexitu. Šanca, že Mayovej dohoda bude 14. februára odmietnutá – rastie behom jediného dňa. Mohlo by to viesť k podpore referenda alebo ešte lepšie – k zrušeniu článku 50.”
Soros v blogu následne prešiel na taliansku nôtu, v ktorej pripomenul, že EÚ “urobila fatálnu chybu v roku 2017 striktným presadzovaním dublinskej dohody, ktorá nespravodlivo zaťažuje krajiny ako Taliansko, kde migranti prichádzajú do EÚ,” dodal typicky zločinecky mysliaci George Soros (György Schwartz) s tým, že práve túto skutočnosť považuje za príčinu prílivu proeurópskych a proimigračných voličov do radov strany protieurópskej ligy a tzv. päťhviezdičkového hnutia v roku 2018. “Výsledkom je, že významná časť voličov, ktorí zostávajú proeurópskymi, nemá žiadnu stranu, na ktorú by sa mohli v rámci volieb obrátiť,” odôvodňuje alarmujúcu situáciu (podľa neho alarmujúcu) v Taliansku zločinecký a pyšný George Soros (György Schwartz).
Svoju kritiku ďalej upriamil Soros na Európsku ľudovú stranu (EPP). “EPP je takmer úplne zbavená princípov, čo dokazuje jej ochotu akceptovať Orbánov Fidesz v záujme toho, aby si Orbán zachoval väčšinu a kontroloval prideľovanie najvyšších pracovných miest v EÚ,” pripomenul podvodník a špekulant Soros (Pán Boh ochraňuj tento náš svet pred podobnými páchateľmi ako je tento György Schwartz!
Na výsledky májových volieb do EuroParlamentu sa zločinec a amorálny zbohatlík Soros díva optikou skepsy: “Je ťažké si predstaviť, že v májových voľbách sa dočkáme víťazstva proeurópskych strán, ak prednostné európske záujmy nenaplnia. V tomto prípade by však bolo potrebné vymeniť Európe jej srdce. Súčasné vedenie pripomína politbyro za čias kolapsu Sovietskeho zväzu,”uviedol zločinec Soros. Ak toto píše Soros, tak treba mať na zreteli, že PRAVDA sa skrýva kdekoľvek, len nie tam, kde je jeho JADRO, jeho “duša” (to znie ako keby padlí anjeli mali dušu!!!)…
“Prvým krokom k ochrane Európy pred jej nepriateľmi, vnútornými aj vonkajšími, je rozpoznať veľkosť hrozby, ktorú predstavujú. Druhým je prebudiť spiacu proeurópsku väčšinu a zmobilizovať ju na obranu hodnôt, na ktorých bola EÚ založená,” uzavrel Soros svoj text na temnom blogu.
Takže – ak skrátime do jednej vety/výzvy – ak to bude po sorosovsky – potom AMEN TMA!
“Morálka môže mať 2 zdroje: kmeňovú príslušnosť a univerzálny ľudský údel. Otvorená spoločnosť musí byť založená na tom druhom,” tvrdí/klame G. Soros. NIE!
Aj tu vidno, prečo sa ho izraelská vláda jasne a oficiálne zriekla – vyzvala všetkých po celom svete, aby ho nikto nepriraďoval k židom, lebo byť židom znamená žiť židovstvo – v tom sme kompatibilní – kresťanmi sú tí, ktorí žijú kresťanstvo, a nie že to o sebe iba vyhlasujú/proklamujú. ((Mt 12, 33-35: Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. (Koniec citátu Mt 12, 33-35)) aj ((Rim 13, 9-14: Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 10 Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.))
+
(Kto je to George Soros? ak chceš vidieť, spoj si dohromady
https: //www .youtube .com/ watch? v=gJJ SL7GD q9U)

BBC priznalo, že scény následkov chemického útoku v Sýrii boli sfalšované

Producent BBC zodpovedný za informovanie o udalostiach v Sýrii Riam Dalat vyhlásil, že scény z nemocnice, ktoré mali ukazovať následky chemického útoku, boli zinscenované.
“Po šiestich mesiacoch vyšetrovania môžem celkom iste potvrdiť, že scéna, ktorá bola natočená v nemocnici v meste Dúmá, bola zinscenovaná. Žiadne obete v nemocnici neboli,” napísal producent na svojom Twitteri.
“K útoku došlo, sarin nebol použitý, ale musíme počkať na závery OPCW (Organizácia pre zákaz chemických zbraní – pozn. red.), aby bolo možné potvrdiť, či bol použitý chlór. Avšak všetko ostatné okolo útoku bolo sfalšované kvôli väčšiemu efektu,” napísal Dalat.
Predtým Západ obvinil Damask z chemického útoku na sýrske mesto Dúmá vo východnej Ghúte a pohrozil vojenským zásahom. Ako dôkaz chemického útoku organizácia Biele prilby využila zábery, na ktorých sa lekári snažia zachrániť obyvateľov mesta Dúmá vrátane detí pred jedovatými látkami.
Ruské ministerstvo zahraničia upozorňovalo, že cieľom falošných správ o chemickom útoku zo strany sýrskych ozbrojených síl v Sýrii je obhájiť teroristov a legitimizovať vojenské údery.

Za slušné Slovensko už tradične ohlásilo protesty

kratene
“To, čo predviedla vládna koalícia, je veľká hanba. Spoločne musíme vydržať. O týždeň sa vidíme na námestí,” vyzýva hnutie Za slušné Slovensko.

Diplomatická roztržka medzi Izraelom a Poľskom

kratene
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že vyjadrenie jeho poľského kolegu Mateusza Morawieckého, že počas holokaustu existovali aj “židovskí páchatelia”, sú “poburujúce”.
Poľský zákon, ktorý kriminalizuje obviňovanie poľského národa zo zločinov, ktoré boli spáchané nacistickým Nemeckom, vstúpil do platnosti v marci 2018 a vyvolal krízu s Izraelom.
Poľský prezident Andrzej Duda pohrozil, že po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu opätovne skritizoval poľský zákon kriminalizujúci niektoré tvrdenia o holokauste, nepríde na plánovaný summit krajín V4 v Izraeli. V piatok o tom informoval denník The Times of Israel.
Tvrdím tu, že Poliaci spolupracovali s nacistami. Poznám dejiny a nebudem ich prikrášľovať,” vyhlásil Netanjahu v utorok vo Varšave, kde sa zúčastnil na konferencii o Blízkom východe.
Duda na tvrdenia izraelského premiéra reagoval prostredníctvom svojho osobného účtu na Twitteri, kde napísal že: “Ak vyjadrenia premiéra Netanjahua zneli tak, ako to podávajú médiá, som pripravený poskytnúť na stretnutie premiérov ‘zámoček’ vo Wisle. Izrael za daných okolností nie je dobrým miestom na stretnutie, a to aj napriek predchádzajúcim dohodám”.
Když se v roce 1933 dostali nacisté k moci, zjistili že i v samotném reichswehru slouží překvapivý počet židů. Navíc měli nacisté značné těžkosti spolehlivá čísla v německé společnosti, tím spíše v jejích jednotlivých částech. Vytvořili tedy speciální obor, který měl určit co vůbec znamená ona židovská hrozba. Jeden z těchto expertů, Achim Gercke, napsal v roce 1935 že tisícovce badatelů by trvalo nejméně tři dekády, než by stanovili přesná čísla. Národní socialisté si tedy velice rychle uvědomili že daný problém je mnohem komplexnější, než se původně domnívali. Celková čísla patrně nikdy nebudou přesná, ale na základně rešerší se podařilo identifikovat nejméně dvacet sedm generálů a admirálů, jednoho polního maršála a čtyřicet plukovníků židovského původu, kteří za Hitlerovy éry sloužili v ozbrojených silách. Jak je ale možné že tolik židovských vojáků mělo na přezce svých opasků vedle nápisu GOTT MIT UNS i hákový kříž ? Vysvětlení je prosté a je třeba jej hledat hned u počátků nacismu.
I v řadách wehrmachtu byl vysoký podíl mužů, kteří měli jednoho nebo více židovských prarodičů. Kupříkladu jeden z ortodoxních židů sloužil za války ve Wehrmachtu v hodnosti kapitána a tajně provozoval židovské náboženské rituály v polních podmínkách.
Podle některých údajů sloužilo v německé armádě až 2.000 čistých židů, 60.000 polovičních míšenců a 90.000 čtvrtečních míšenců. Ve wehrmachtu sloužilo zhruba 16 000 důstojníků kteří nebyli i přes svůj původ z armády propuštěni. O udělení výjimky prý žádaly řádově deseti tisíce a zhruba pětině bylo vyhověno. Stovky osob také dostaly výjimku od samotného Hitlera. V období od ledna 1940 do září 1943 schválil osobně 295 žádostí o povolení (Genehmigung) výjimky a rozhodl se udělit 33 žadatelům status Deutschblütig. S ohledem na tuto skutečnost není myslím překvapující, že existují i dokumenty prokazující, že někteří tito vojáci se židovskými předky se dostali i ke službě u Schützstaffel (obranných oddílů) nechvalně známých pod zkratkou SS.

Móda revolúcií: Prague Civil Society Centre,

Prague Civil Society Centre, ktorá organizovala v arménskom Jerevane výcvik profesionálnych revolucionárov za peniaze USA, musí učiť ľudí klamať, aby dosiahla svoje ciele. Za podobnú činnosť by v USA išli všetci do väzenia, dodala
“Vy ste odhalili technológiu na prípravu prevratov. Ak to dobre chápem, tak všetky tie “demokratické” prevraty v “hrozných” krajinách ako je naša (Rusko – red.), pripravujú “dobré” krajiny typu Spojených štátov, ktoré samozrejme nezasahujú do nikoho vnútorných záležitostí a majú obrovské starosti, keď si myslia, že sa niekam miešame my, vyhlásil moderátor Vladimír Solovjov a požiadal hlavnú redaktorku televízie RT a agentúry Sputnik, aby vysvetlila, čo jej kolegovia odhalili.
“Naši ľudia uskutočnili úplne skvelé novinárske zistenia. Dostali sa na seminár v Arménsku, kde 150 ľudí, hlavne mladých ľudí, aktivistov a študentov, učili, ako robiť revolúciu na území bývalého Sovietskeho zväzu. Učili ich za peniaze Ameriky, za peniaze Kongresu. Peniaze boli vyčlenené na základe zákona, v ktorom je napísané: zákon o tom, ako čeliť protivníkom USA,” povedala Simoňanová.
Hlavná redaktorka RT a Sputnika upozornila na skutočnosť, že do Jerevanu boli pozvaní hlavne ľudia z Ruska.
Americkí daňoví poplatníci zaplatili, aby bol v Jerevane vykonaný seminár, kam pozvali ľudí zo všetkých krajín SNŠ, hlavne z Ruska, (…) kde ich po dlhú dobu, okrem párty, večerou a pohľadov na krásny Jerevan, učili, ako majú robiť revolúciu,” vyhlásila Simoňanová v rozhovore so Solovjov.
Podľa jej názoru by za podobnú činnosť v USA išli všetci zúčastnení do väzenia, a to vrátane lektorov a organizátorov.
Ak by k niečomu podobnému došlo v Spojených štátoch, tak by do väzenia išli všetci, všetci účastníci, organizátori i všetci ostatní by išli do väzenia,” vyhlásila Simoňanová a dodala: “Všetko, čo robili tí ľudia v Jerevane, z pohľadu samých USA , to je trestný čin na mnoho rokov väzenia.”
Vedúci rozhovoru Vladimir Solovjov položil upresňujúcu otázku, aby si bol istý, či tomu, čo hlavná redaktorka RT a Sputnika hovorí, úplne rozumie.
“To znamená, že ich pripravovali na zhadzovanie zákonných vlád?” pýtal sa Solovjov.
“Áno. Pričom to hovorili otvorenou rečou. A aké ich učili metódy! Neštítia sa ani toho, aby na to používali lži,” Simoňanová.
Hlavná redaktorka Sputnika zmienila, že lži ako technológia pre vytváranie občianskych nepokojov, fungujú. Pričom ich účinnosť mnohokrát prekračuje možnosti pravdy.
“Tieto technológie, žiaľ, fungujú. Aj keď sú to lži. Fake news sú niekedy účinnejšie ako pravda,” vyhlásila.
Klamstvá a vytváranie falošných správ označila za “najväčšiu zbraň” týchto aktivistov a “novinárov”, pravda a jej dôsledky totiž nestačia na to, aby bolo možné zvrhnúť prezidenta Putina či iného pre nich nepohodlného politika na území bývalého Sovietskeho zväzu.
Lož je ich hlavnou zbraňou, pretože pravdy nie je dostatok, aby bolo možné zvrhnúť vládu, aby bolo možné dohnať ľudí do takého šialenstva, aby zachcelo robiť v krajine revolúciu. Nepekná pravda samozrejme existuje – niektorí verejní činitelia kradnú, skutočne existuje nespravodlivé rozdeľovanie prostriedkov, korupcia, nespravodlivé zatýkanie. To skutočne existuje. (…) Je toho ale málo. Toho zlého nie je toľko, aby ľudia explodovali a vyšli na námestie ako v Jerevane a zvrhli vládu,” dodala.
Popredný ruský moderátor Vladimir Solovjov v jednej z neskorších diskusií venovaných téme ľudí, ktorí bojujú nezákonnými metódami proti legálne zvolenej vláde, vyhlásil, že spôsoby, akými sa týmto ľuďom čelí a ako sa vyhľadávajú, pripomínajú metódy práce sa sektami.
“Metódy, ako ich hľadajú a ako s nimi pracujú, pripomínajú prácu so sektami,” povedal s tým, že sa “vo svojej podstate jedná o asociálov a nezdravých ľudí”. “Práve preto ich je na tých kurzoch tak málo,” dodal.
Sputnik a RT informovali o fóre CampCamp 2018, ktoré sa uskutočnilo v arménskom Jerevane. Fórum bolo sponzorované pražskou organizáciou Prague Civil Society Centre.
Počas tohto fóra, na ktorom sa zúčastnili ľudia z bývalého Sovietskeho zväzu, vedúci učili novinárov a aktivistov okrem iného používať klamstvá a manipulovať faktami tak, aby bolo možné zvrhnúť im nepohodlné vlády a prezidentov.
Prague Civil Society Centre fórum financovalo z peňazí, ktoré získalo od USA. Prostriedky boli vydelia v rámci amerického zákona o “čelení ruskému vplyvu”.
Ako je známe, existuje obrovský počet inštitúcií, ktoré financujú rôzne občianske, mládežnícke, mimovládne a iné organizácie. Výsledkom ich “tvorivej” práce sú často rôzne farebné revolúcie, majdany, štátne prevraty a občianske vojny v desiatkach krajín na všetkých kontinentoch (zatiaľ asi iba s výnimkou Austrálie a Antarktídy)
Pre “revolucionárov” organizujú špeciálne školenia – prirodzene, pod maskou vzdelávania, dodržiavania ľudských práv, rozvoja regiónov a občianskych organizácií a pod.
Prednedávnom podobné podujatie, seminár CampСamp v hlavnom meste Arménska, Jerevane, zorganizovalo Pražské centrum občianskej spoločnosti (Prague Civil Society Centre). Je to organizácia, ktorá je financovaná z USA v súlade so zákonom z 2. augusta 2017 H.R. 3 364 “O čelení nepriateľom Ameriky prostredníctvom sankcií” (CAATSA). Z článku č. 254 tohto dokumentu sa dozvieme, že na boj, napríklad, proti “ruskému vplyvu” na r. 2018 a 2019 je vyčlenených 250 tisíc amerických dolárov.
Podľa Bieleho domu najväčšie nebezpečenstvo hrozí všetkým krajinám NATO, ako aj potenciálnym členom v budúcnosti – Gruzínsku, Moldavsku, Kosovu, Srbsku a Ukrajine. Najvďačnejším publikom a potenciálnymi vojakmi armády bojujúcej proti “ruskému vplyvu” v budúcnosti sú mladí ľudia z krajín bývalého socialistického bloku. Pražské centrum občianskej spoločnosti zorganizovalo “vzdelávací kurz” v Arménsku, kde momentálne panuje politický a spoločenský chaos.
Na svojej webovej stránke organizátori zdôvodňujú svoju činnosť takto: “Pracujeme na posilnení a podpore občianskych spoločností v celej východnej Európe a strednej Ázii. Veríme, že občianska spoločnosť je kľúčovou hnacou silou spoločenských zmien a pokroku v regióne. Chceme, aby naša podpora pomohla pochopiť túto zmenu tým, že umožní občianskym skupinám spojiť sa s ich komunitami a zlepšiť životy ľudí. Napriek ťažkým podmienkam je odolnosť a kreativita aktivistov, ktorí neúnavne pracujú na ovplyvňovaní zmeny novými a vzrušujúcimi spôsobmi, inšpiratívna a ponúka nádej.”
Vysvetlili aj, za akým účelom usporiadali štvordňové kurzy “rekvalifikácie” v Jerevane: “CampCamp sa zameriava na pomoc občianskym iniciatívam posilňovať ich vzťahy s miestnymi komunitami prostredníctvom využitia nových prístupov, technológií a tvorivých riešení. Tento rok sme usporiadali CampCamp v Jerevane v Arménsku pre viac ako 150 účastníkov. CampCamp zahŕňa štyri dni intenzívnej tímovej spolupráce a spolupráce medzi tvorivými civilnými aktivistami a talentovanými mediálnymi, marketingovými a obchodnými špecialistami. Séria majstrovských kurzov, brainstormingov, prezentácií úspešných projektov a odborných konzultácií pomáha občianskym iniciatívam zlepšiť spoluprácu s miestnymi komunitami, aby dosiahli lepšie výsledky pri získavaní finančných prostriedkov, obhajovaní a prilákaní verejnej podpory.”
Treba uznať, že tvorivý kolektív Pražského centra občianskej spoločnosti dostáva finančné prostriedky spoza veľkej mláky celkom zaslúžene a oprávnene: majstri protestného marketingu a kúzelníci majdanov profesionálne a veľkolepo robia svoju prácu a lanária do svojich aktivít mládež v súlade s najlepšími návodmi na prácu v rámci sieťového marketingu.
Na jerevanskom fóre bolo prítomných 150 účastníkov. Cestovné náklady a pobyt prevažnej časti hostí uhradili pražskí organizátori z finančných prostriedkov svojich sponzorov a “kurátorov” spoza oceánu. Rečníkov, ktorí prednášali na seminári, uvádzali, ako skutočných hrdinov a bojovníkov proti “ruskému agresorovi”, a mladým účastníkom rafinovane vštepovali myšlienku, že je to aj ich cesta a môžu byť na tejto ceste úspešní.
Hlavné heslo podujatia vyslovil jeden z “lektorov”, predseda petrohradského opozičného hnutia Vremja (Čas) Nikolaj Artemenko, ktorý vyhlásil, že “boj proti vláde by sa mal stať módou.” Niet čo dodať, no comment… Organizátori pripravili veľké množstvo propagačných materiálov: brožúry, knihy, dokumentárne filmy, ktoré ilustrovali nedemokratickosť a agresivitu súčasného vedenia Ruska a iných “totalitných” štátov a prezentovali smery a spôsoby, ako dané neliberálne vlády odstrániť. Hlavné pódium zdobila veľká fotografia Vladimíra Putina so stručným a veľavravným nápisom “Diktátor”. Hneď každému bolo všetko jasné…
Mnohí účastníci semináru sa sťažovali na to, že organizovať demonštrácie a mítingy a pripravovať majdany je stále drahšia a drahšia záležitosť. “Revolucionári” žiadali peniaze. Organizátori ich upokojovali, sľubovali, že finančné prostriedky na svoju činnosť určite budú dostávať, a dokonca ich učili, ako sa dá “ušetriť” pri príprave demonštrácií a protestov, napríklad, ako si počínať počas protestných akcií, aby sa dalo vyvarovať pokutám a konfliktom s políciou. Poradili, že treba čo najaktívnejšie využívať sociálne siete.
Taktiež účastníci kurzu absolvovali školenie o tom ako získavať granty a dotácie od štedrých západných sponzorov. Niektorí mladí ľudia sa podelili so svojimi skúsenosťami, ako sa naučili získavať finančné prostriedky zo zahraničia a organizovať za tieto peniaze protestné akcie, vydávať knihy a propagačné materiály, produkovať vizuálne prezentácie.
Mladým aktivistom vysvetlili, že nedokážu čeliť veľkým médiám v “totalitných” krajinách, a preto by mali viac využívať sociálne siete a známe a populárne “pódiá”: Facebook, Instagram, “Odnoklassniki”, “VKontakte” a pod. Podotkli, že jednou z hlavných úloh je vyvolávanie reakcie čitateľov, ostrej diskusie a negatívnych nálad voči súčasnému vedeniu tej alebo inej krajiny. V rámci seminára sa uskutočnilo niekoľko tréningov: ako do protestných akcií zapojiť čo najviac ľudí a organizovať masy. Organizátori prezradili viaceré spôsoby, ako dosiahnuť tento cieľ.
Mladým revolucionárom vysvetlili, o ktoré mocné organizácie sa môžu oprieť v rámci prezentácie a podpory svojej činnosti, ako aj získavania finančných prostriedkov na tvorbu revolúcií: The International Crisis Group, mnohopočetné podniky Georga Sorosa, Amnesty International a mnohé iné. Za najlepšiu kategóriu ľudí, ktorých je najľahšie zatiahnuť do revolúcie, označili obyvateľov veľkých miest vo veku 20 až 40 rokov s vysokoškolským vzdelaní a priemernou mzdou. Zdôrazňovali, že najviac si treba všímať rozčarovaných a neúspešných ľudí, hlavne tých, ktorí sú z toho alebo iného dôvodu dostatočne nasr… dení na súčasné vedenie krajiny.
Atmosféra СampСampu nápadne pripomínala skautský tábor: denné štúdium a večerné posedenia pri ohníku, veselé debaty, “kultúrný program”, chutné pohostenie. Lektori sa pripájali k mladým “revolucionárom” rozprávali o svojich skúsenostiach, o činnosti v občianskych organizáciách, o romantike demonštrácií a mítingov, ale o tom však, že sú zamestnancami tej alebo onej agentúry alebo úradu, ktorý sa zaoberá “organizáciou majdanov a farebných revolúcií” v tých alebo iných krajinách, skromne mlčali…
Seminár CampСamp v Jerevane pod taktovkou Pražského centra občianskej spoločnosti bol jedným z veľkého množstva podobných podujatí, ktoré ako na bežiacom pase organizujú “občianske spoločnosti, fondy a mimovládne organizácie” a ktoré majú iba jeden – jediný účel – zorganizovať ďalší majdan v niektorej krajine, zosadiť pre “šéfov, poradcov a sponzorov” nevhodnú vládu a nasadiť do vedenia štátu svoje poslušné marionetky. Spôsobov a finančných prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov majú neúrekom.
Správu o danom podujatí zverejnenú na portáli organizátorov si môžete pozrieť tu

Slobodomurár Breivik = mainstreamové vyvolávanie strachu a nenávisti

2019

Lauder, CME, Ringier Axel Springer SK, aktuality.sk, Markíza …
kratene archiv
Norský masový vrah Anders Behring Breivik je svobodným zednářem.
“Náš cieľ bude dosiahnutý v okamihu, keď na nás nepadne ani podozrenie. Urobíme to tak, aby si nevšimli zmeny, keď sa budú diať. Vždy budeme stáť nad relatívnym poľom ich skúseností pre vedomosť tajomstiev slobodomurárov… Vždy budeme pracovať spoločne a zostaneme spojení krvou a tajomstvom. Toho kto prehovorí – čaká smrť…”
“Zostaneme spojení krvou a tajomstvom”…
Čo píšu médiá:
“Polícia Breivika označuje za kresťanského fundamentalistu s pravicovými politickými názormi. Breivik sa na internete hlásil ku krajne pravicovým názorom a kritizoval socializmus. V policajnej väzbe môže byť tri dni a potom musí byť predvedený pred súd. Podľa BBC mu hrozí až 21 rokov väzenia, ak mu bude vina dokázaná.”
Breivik podľa jeho vlastného facebookového prieskumu (tvrdí, že ho robil dva roky a zahrnul do neho správanie sa jednotlivcov aj nacionalistických strán a skupín v krajinách) mu vyšlo, že Slovensko je najlepšou krajinou.