Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Debatujem s AI o Andrew M. LOBACZEWSKI

Andrzej M. Łobaczewski (správne sa píše s polským diakritickým znamienkom “Ł” a nie “L”) bol poľský psychológ a autor knihy “Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes” (v preklade “Politická ponérológia: Veda o pováhe zla prispôsobená politickým účelom”), ktorú napísal v spolupráci s ďalšími autormi. Táto kniha sa zaoberá problematikou politických systémov a ich vplyvom na psychiku jednotlivcov a spoločnosti ako celku, a taktiež skúma fenomén psychopatie a jeho prejavy v politike a spoločnosti. Łobaczewski písal aj o iných témach, vrátane psychológie a kultúrnej histórie Poľska. Narodil sa v roku 1921 a zomrel v roku 2007.

“Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes” je kniha napísaná poľským psychológom Andrzejom M. Łobaczewskim a jeho kolegami, ktorá sa zaoberá problematikou politických systémov a ich vplyvom na psychiku jednotlivcov a spoločnosti ako celku, a taktiež skúma fenomén psychopatie a jeho prejavy v politike a spoločnosti.

Kniha sa skladá z niekoľkých častí. V prvej časti sa autor zaoberá základnými konceptmi politického ponerológie, ako je napríklad definícia psychopatie a jej prejavy v politickom prostredí. V druhej časti sa autor zameriava na štruktúru politických systémov a spoločnosti a jej vplyv na psychiku jednotlivcov.

V tretej časti knihy autor popisuje vplyv psychopatov v politike a spoločnosti a skúma, ako sa prejavuje ich charakteristické správanie, ktoré je založené na zmanipulovaní, klamstvách a zneužívaní moci. V štvrtej časti sa autor venuje konkrétnym príkladom histórie politických systémov, kde boli psychopati významnými aktérmi.

V závere knihy autor ponúka možnosti ako riešiť tento problém a ako sa brániť proti vplyvu psychopatických jedincov v politike a spoločnosti.

Celkovo, kniha “Political Ponerology” je zaujímavou štúdiou o vplyve psychopatie v politike a spoločnosti. Autor nám ukazuje, ako sú politické systémy a spoločnosti náchylné na manipuláciu a zneužívanie moci a ako sa to prejavuje v každodennom živote jednotlivcov a celých komunít.

V závere knihy “Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes” autor Andrzej M. Łobaczewski ponúka niekoľko možností, ako riešiť problém vplyvu psychopatov v politike a spoločnosti.

Jednou z týchto možností je zvýšenie povedomia verejnosti o tomto probléme. Autor zdôrazňuje, že väčšina ľudí nemá dostatočné vedomosti o psychopatii a o tom, ako sa prejavuje v politickom prostredí a v spoločnosti. Preto je podľa neho dôležité, aby sa o tomto probléme hovorilo otvorene a aby sa verejnosť vzdelávala v tejto oblasti.

Ďalšou možnosťou je zvýšenie morálneho povědomí spoločnosti a jej schopnosti odolať manipulácii a klamstvám. Autor tvrdí, že vplyv psychopatov v politike a spoločnosti je účinný len vtedy, ak sa im podarí zmanipulovať a ovplyvniť veľkú časť populácie. Ak by sa však ľudia naučili rozpoznávať a odhaľovať takéto praktiky, ich účinnosť by klesla.

Autor tiež navrhuje zlepšenie výchovy a vzdelávania v oblasti etiky a morálky u detí a mládeže. Podľa neho by to mohlo pomôcť vytvoriť novú generáciu politikov a vodcov, ktorí budú mať silné morálne zásady a nebudú náchylní na zneužívanie moci.

V závere knihy autor tiež zdôrazňuje, že tento problém nie je jednoduchý a neexistuje jednoduché riešenie. Je potrebné pracovať na viacerých frontoch a zlepšovať vzdelávanie a povedomie verejnosti, aby sme mohli efektívne bojovať proti vplyvu psychopatov v politike a spoločnosti.

chat.openai.com

https://torden.sk/autor/andrew-m-lobaczewski/

Tu sú niektoré citácie z knihy “Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes” od autora Andrzeja M. Lobaczewského:

  • “Normal people do not believe that crimes against humanity are possible on such a gigantic scale. The facts prove otherwise.” (Normálni ľudia neveria, že sú možné zločiny proti ľudskosti na tak gigantickú škálu. Fakty však dokazujú niečo iné.)
  • “Political ponerology is an interdisciplinary study of the founders and supporters of large-scale totalitarian movements, and of the processes which occur within them, with special attention to the possible influence of pathological factors. […] Its purpose is to comprehend the actions of leaders and supporters of such movements, and to investigate the ponerogenic [pathological] processes behind their propagation.” (Politická ponerológia je medziodborovým štúdiom zakladateľov a podporovateľov totalitných hnutí veľkého rozsahu a procesov, ktoré v nich prebiehajú, s osobitným zreteľom na možný vplyv patologických faktorov. […] Jej cieľom je pochopiť akcie lídrov a podporovateľov takýchto hnutí a preskúmať ponerogénne [patologické] procesy, ktoré stojí za ich šírením.)
  • “Those pathological persons who manage to structure a pathocracy according to their own psychological worldview eventually make the laws and rules by which the society is driven, and they develop their own moral system which deviates from the rest of humanity.” (Tí patologickí jedinci, ktorí dokážu zorganizovať pathokraciu podľa svojho psychologického svetonázoru, nakoniec vytvárajú zákony a pravidlá, podľa ktorých je spoločnosť riadená, a vyvinú svoj vlastný morálny systém, ktorý sa líši od zvyšku ľudstva.)
  • “The process of ponerogenesis [the genesis of evil] starts with the selection of individuals who are already suffering from some degree of pathological deviation. Such people are subsequently put into positions of power or influence within the ponerogenic union or society.” (Proces ponerogenézy [geneze zla] sa začína výberom jedincov, ktorí už trpia nejakou mierou patologického odchýlenia. Takí ľudia sú následne umiestnení do pozícií moci alebo vplyvu v rámci ponerogenickej únie alebo spoločnosti.)
  • “There is no cure for psychopathy, but the methods of positive pedagogy can increase self-awareness and responsibility.” (Neexistuje liek na psychopatiu, ale metódy pozitívnej pedagogiky môžu zvýšiť sebapoznanie a zodpovednosť.)

ChatGPT 4 a konec jedné éry: Naučte se využívat AI, konkurovat jí nelze

Přátelé, je to tady! Z GPT-4 vypadávají tak rozumné výstupy, že si dnes už můžete vybrat pouze mezi tím, jestli podobné systémy zahrnete do svého pracovního procesu – anebo skončíte. Pokud se živíte jako copyrwiter anebo marketingový specialista, začnete s tím pracovat okamžitě – anebo se přeškolte, ale ne jako programátor, protože ti skončí na lopatě jako další.

Seznam kapitol

1. Popiš mi PMD-85

2. Diplomat

3. Napiš mi program na…

4. …a teď v assembleru pro Z80

5. Možná hůř, rozhodně rychleji

„Bolo som za učiteľstvom a te sa ma zastalo,“

Nie tak dávno, väčšina ľudí v tejto krajine musela celkom ťažko pracovať, ak chceli jesť. Na poli, na lúke, v záhrade, v maštali, zasiať, okopávať, zbierať, pokosiť, uskladniť. Po celý rok. Lebo aj v zime bolo treba zamiesiť cesto na chlieb, vymútiť maslo, obrať sliepku či zajaca, nachovať zvieratá, prať bez práčky atď. Nebol čas na hlúposti. Bolo treba prežiť.

A teraz? Nič z toho väčšina z nás nemusí. Áno, mnohí „ťažko pracujeme“ hlavou. Stres v práci, deti stres v škole, lebo ved ked nebudú vedieť 200dátumov z dejepisu a všetky fyzikálne zákony už na ZŠ, budú neschopné v živote. Sedia tam väčšinu času bez pohybu a prídu poobede o 15:00 domov, aby zas sedeli a učili sa do večera na 4písomky denne, robili nezmyselné projekty, až im už nezostane chuť bežať za kamarátmi von. Na ZŠ, za mojich čias, sme boli naučení za 5min. Vlastne sme robili len úlohy. Ostatné sme si pamätali a pochopili z výkladu. Ale odbočila som.

Tlak a stres v škole a v práci. Nemožnosť sa zrelaxovať tak, ako to organizmus potrebuje – teda fyzickou aktivitou, len málokto sa vie donútiť k pohybu počas pracovného týždňa. Pozeranie TV do noci, plnej agresie a se×u. Všetky programy končia hrozne neskoro, teda nedostatok spánku, únava, depresia, smútok, nevidíme zmysel tohto kolotoča. Negatívne správy zo sveta. Konflikty s blízkymi. A do toho dostupnosť všetkého. Môžem mať všetko, čo chcem hneď. A ide nás roztrhnúť, ak by obchody v nedeľu boli zavreté a zostali by otvorené len malé pekárničky. Lebo ďalej potrebujeme byť obklopení hlukom, pozlátkom, vlastnením zas nových vecí. Žiadne Krásno v živote, ktoré by to vyvažovalo. Literatúra, hudba, umenie, tvorenie, príroda, priatelia ( česť výnimkám, ktoré čítajú, počúvajú a hrajú hudbu, maľujú a obdivujú, hýbu sa v prírode, hrajú spoločenské hry, pracujú v záhrade atď).

Nemáme čas registrovať, že popri tom všetkom strácame dušu. Že nebadane prichádzame o jednu vzácnu vec, slobodu prejavu. Hoci je denne 100x spomínaná. Že sa nám tu pomaly, ale isto buduje nová totalita. Toľko veci by som Vám chcela napísať, ale nemôžem. Dostala by som ban. Skúsim aspoň v náznakoch.

Plán rodovej rovnosti bol na našej najväčšej univerzite prijatý vnútorným predpisom – smernicou rektora už v r.2021.
Rodovo citlivé majú byť všetky predmety, výskum, akademickí pracovníci majú mať tréningy a workshopy, oslavy diverzity budú raz ročne. Študentov inštruujú, ako písať, učia ich nahlasovať komplimenty a pozývajú ich demonštrovať za radiká|ne ľavicové idey. Vyučovať sa má v rodovo citlivom jazyku, príklad z neho:
„Bolo som za učiteľstvom a te sa ma zastalo,“
po slovensky znamená:
„Bol som za učiteľom a ten sa ma zastal.“
Teraz na MDŽ mali festival a po ňom vyhodili šéfa katedry slov.dejín na základe anonym.udania od študentov, že mal výroky opovrhujúce nimi, degradujúce ženy, dezinfo o „kvír“ ľuďoch. Tú katedru pritom chcú už dlhšie zrušiť, veď načo sú nám vedieť naše vlastné dejiny. Dôvodom je, že je to vraj naciona|izmus.

Minulý týždeň VýborNRSR pre európske záležitosti zaviazal vládu a našich ministrov hlasovať na rokovaní Rady EÚ za uznávanie rodičov.práv homo.párov naprieč celou Úniou. ZA hlasoval temer celý výbor vrátane A.Záborskej, ktorá inak pravidelne upozorňuje, ak je niečo v nesúlade s princípom výlučnej kompetencie člen. štátov. Poslanci sa však nechali oklamať šéfkou výboru VladimírouMarcinkovou z klubu SaS. Zatajila nesúhlasné stanovisko gestora-ministerstva spravodlivosti a výboru predložila zavádzajúce a neúplné podklady. Výbor po tomto odhalení stanovisko zmenil.

Napriek tomu, že čelí minimálne 2 oficiálnym vyšetrovaniam, detská transgender klinika prevádzkovaná Washingtonovou univerzitou v St. Louis neprestáva so zákrokmi vykonávanými na neplnoletých osobách, informuje CNA.
Zamestnankyňa kliniky JamieR. videla, že doktori predpisujú neplnoletým pacientom blokátory puberty bez vedomia ich rodičov. Čestné vyhlásenie bolo zverejnené prostredníctvom kancelárie generálneho prokurátora v Missouri.
Opísala, ako v nov.2022 podala výpoveď, pretože nedokázala súhlasiť s tým, ako nemocnica „trvale poškodzuje zraniteľných pacientov v našej starostlivosti“. Samu seba pritom opisuje ako „kvír“ženu. Považuje za znepokojivé aj to, že množstvo mladých ľudí bolo do tranzície tlačených počas toho, ako trpeli vážnymi dušev.poruchami. Počas svojho pôsobenia v centre som bola osobne svedkom toho, že poskytovatelia zdrav. starostlivosti klamali verejnosti a rodičom pacientov o liečbe alebo nedostatočnej liečbe a účinkoch liečby poskytovanej deťom,“ uviedla v čestnom vyhlásení.bola svedkom toho, ako deti utrpeli následkom predpísania liekov „šokujúce zranenia“. „A videla som, že centrum sa ani nesnažilo sledovať nepriaznivé výsledky pacientov po tom, čo centrum opustili,“ uviedla.

Myslíte, že vojakminister Lengvarský to mal z vlastnej hlavy, v deň keď bol vyhodený z ministerstva, ešte rýchlo podpísať vyhlášku o štandardoch pre zmenu pohlavia bez operácie, či hormón.liečby? Alebo napr. to, že ako 1.v EÚ a ako takmer jediný na svete (okrem Izraela) podpísal možnosť očkovania 5r.detí „pfajzerom“? …bez schválenia Eur.Liek.Agentúrou!!!

Tie tlaky tu sú a obrovské. Snaha o sexualizáciu našich detí na školách, Sociálne siete plné LGBTIQ-propagandy cielenej na tínedžerov, dokonca už aj deti. Vytrhnutie z koreňov, z morálky a stratíte dušu. A chuť žiť. A ani neviete kedy a ako sa to stalo. Všetky kolegyne psychologičky mi hlásia enormný nárast porúch u detí a mladých, plné ambulancie, dlhé čakacie lehoty, pokusy nežiť. A psychológov a psychiatrov málo. Exminister Marek Krajčí mal na Minist.Zdravotníctva v priorite aj sekciu dušev.zdravia, presne podľa Progr.Vyhlás.Vlády. No vojakminister Lengvarský ihneď po nástupe celú sekciu zrušil, jednoducho vyškrtol. Je čo naprávať a je koho zachraňovať. https://mbenova.blog.pravda.sk/2023/03/25/totalita-transludia-nadludia/

Ubehlo 78 rokov a žijúcich pamätníkov rapídne ubúda

„Naše“ média vždy, keď je na to vhodná príležitosť, tak si s neuveriteľnou aroganciou kopnú do socialistického zriadenia, ktoré sme tu mali pred rokom 1990.

Mne a tým, ktorí toto obdobie zažili už aj ako pracujúci ľud, sa z toho doslova zdvíha a obracia žalúdok, ako o tejto dobe klamú, zavádzajú a tými, čo to nezažili, doslova brutálne manipulujú!!!

A preto skôr ako sa viacej o tejto téme rozpíšem, vyzývam všetkých tých, čo sme tu dobu socializmu zažili, ako poctivo pracujúci občania, aby sme prinášali o nej svedectvá, pokiaľ ešte žijeme lebo to skončí presne tak, ako o svedectvách II. sv. vojny!

Áno, od skončenia II. sv. vojny v Európe, onedlho (9. mája, zámerne nepíšem 8. mája, kto nevie o čom píšem tak prosím naštudovať!) ubehlo 78 rokov a žijúcich pamätníkov rapídne ubúda!

A tak, ako ubúdajú a čím ďalej, tým menej môžu prinášať autentické informácie o tej dobe vojnovej, o dobe osloboditeľskej zo strany chrabrej Červenej armády, po boku ktorej bojovali proti nemeckému zvrhlému, neľudskému nacizmu, tak tým viac dnešní manipulátori tieto dejiny prekrúcajú na obraz západnej neoliberálnej politiky a na obraz „demokratov“ USA administratívy, ktorá ihneď po II. sv. vojne, značnú časť tých najťažších nacistických zločincov rehabilitovala tak, že si ich previezli na územie USA a keď dovtedy vyvíjali tie najsmrtonosnejšie zbrane pre Hitlera, tak následne ich vyvíjali pre svetovo-mocichtivú USA administratívu pod pláštikom výskumu pre vesmírne lety!!!

Avšak NASA vznikla až v roku 1958, tak čo pre USA administratívu vyvíjali títo najťažší nacistickí vojnoví zločinci plných 13 rokov???!!!

Hračky pre americké deti?! Alebo „hračky“ pre nastupujúcu USA mocichtivú administratívu lebo vedeli, že ZSSR je II. sv. vojnou totálne zdecimovaný?!

A presne toto robia aj dnes vo vzťahu k dobe socialistickej lebo čím ďalej, tým menej, je nás tých, čo sme socializmus zažili už ako dospelí pracujúci a jedného dňa, keď sa my všetci s touto autentickou skúsenosťou so socializmom pominieme, tak dejiny prekrútia rovnako, ako prekrúcajú pravdu o II.sv. vojne!!!

A teraz k meritu veci, z čoho mi je dnes zle, keď napr. počúvam tie „objektívne“ relácie na „počesť“ „sviečkovej“ manifestácie, ktorá sa uskutočnila pred 35. rokmi v Bratislave na vlnách najmä „verejnoprávnej“ RTVS, dnes pod vedením akéhosi Ľuboša Machaja.

A začnem rovno ním.

Ľuboš Machaj nie je socialisticky nepopísaný papier.

Ľuboš Machaj počas socializmu pracoval nie v uránových baniach, nebol dokonca ani kuričom…, nie, on bol riadnym a aktívnym zamestnancom vtedajšieho Slovenského rozhlasu v rokoch 1978 až 1990!!! Ba dokonca bol dramaturgom rozhlasových hier, hlavne pre deti a mládež, pre tie deti a mládež, ktorým bolo vtedy potrebné jednoznačne skrze vlny socialistického rozhlasu vštepovať, že socializmus je správny a na západe je mocichtivý USA imperializmus!

Už Ľuboš zabudol?!

Apropo, nech nám dnešný GR RTVS prezradí, kde bol 25. marca 1988, v deň, resp. v podvečer a večer konania vtedajšej sviečkovej manifestácie?!

Bol na jej čele? Alebo o nej ani len netušil lebo ako, v tej dobe už niekoľkoročný zamestnanec štátneho rozhlasu, bol už tak vysoko, že sa mal nadmieru dobre a takéto niečo ho absolútne nezaujímalo, ba možno aj pohoršovalo?!

Alebo nemal prácu pre svoje politické presvedčenie, ako ju dnes pre svoje dnešné politické presvedčenie nemajú dnešní Slováci? Lebo nestoja na tej „správnej“ strane barikády?! Mohol by som byť napríklad ja dnes štátnym zamestnancom na nejakej významnejšej funkcií s mojim politickým, spoločenským…názorom?!

Nuž, ani náhodou!

No a presne toto bolo aj vtedy!

Avšak s jedným jasným, obrovským rozdielom k dnešnej „slobodnej“ dobe!

Vtedy si vysokopostavení komunisti/súdruhovia vážili všetkých naozajstných odborníkov a ponechávali ich na vysokých riadiacich funkciách, aj napriek tomu, že nemali vo vrecku červenú knižku!!!

Nuž a keď Machaj vtedy pracoval na dosť významnej pozícií v rámci štátneho rozhlasu, tak koľkokrát šíril éterom informáciu, že napr. koľko Slovákov, socialistických pracujúcich, prišlo zo dňa na deň o prácu lebo skrachovala tá či ona fabrika lebo majiteľ sa tak rozhodol?

Koľkokrát Machaj šíril v tej dobe éterom skrze SRo informáciu o tom, že v slovenských socialistických rodinách dochádzalo k tragédiám lebo jeden z rodičov, hlavne živiteľ rodiny, prišiel zo dňa na deň o prácu a nemohol sa zamestnať vôbec ani na tej „najpodradnejšej“ pracovnej pozícií?!

Počas týchto dní počúvam hlavne na vlnách a obrazovke RTVS pod vedením práve Machaja také „perly“ o živote v socializme, že napr. – „vtedy sa niečo iné hovorilo doma a niečo iné v práci“

Naozaj, týmto idete presviedčať dnešných Slovákov, ktorí socializmus nezažili resp. si ho nemôžu pamätať lebo boli v tej dobe, konca socializmu ešte len malými deťmi, že toto bol najväčší nedostatok socializmu?!

Socialistickej „neslobody“?

A ako je to dnes?

Ako je to dnes so „slobodou slova“ pracujúcich, buď v štátnej alebo verejnej správe?!

Dnes si môžu v práci slobodne povedať svoj názor?

Svoj názor na politicky dosadeného šéfa?

Alebo ako „slobodne“ sa môžu zamestnanci jednotlivých ministerstiev kriticky vyjadrovať k jednotlivý politickým nominantom „odborníkom“ na ministerských pozíciách?!

Slobodne?

Nuž asi ťažko!!!

A o nič lepšie to nie je ani v súkromných zamestnaniach, ba ani v tých „demokratických“ nadnárodných…

Ak si dnes oprávnene kriticky, ako sa hovorí “otvoríte ústa“ na svojho súkromného zamestnávateľa, slobodne a demokraticky, tak ako skončíte?

Povýši Vás?

Alebo Vás poníži a môžete sa poberať kade ľahšie?

Toto je tá sloboda výberu si zamestnania podľa vlastného uváženia?

Je to len ilúzia lebo aj keď sa vám znepáči pracovať u zamestnávateľa nie preto, žeby vás práca nebavila resp. žeby vás dostatočne neuživila, ale preto, že mate rozpor so šéfom resp. majiteľom firmy…a odídete pracovať inam, tak tam ste opäť len jeho zamestnancom, jeho pracovným majetkom, bez možnosti akéhokoľvek kritického myslenia na jeho adresu, ktoré by spoločnosti prinieslo jasný prospech/benefit, ak by vás vypočul nezaujato bez predsudku, že – „čo mi, čo bude radiť nejaký obyčajný zamestnanec? Keď sa mu nepáči, nech sa páči môže ísť! Veď na ulici ich čakajú hordy…“

Ešte ste sa Slováci s takýmto vyjadrením sa, vášho zamestnávateľa na vašu adresu počas kapitalistickej éry samostatnej Slovenskej republiky nestretli…?

V kapitalizme však neexituje vzťah zamestnávateľ/zamestnanec v tom slova zmysle, ako to bolo v čase socializmu lebo v kapitalizme, kapitalista vlastní nie len výrobne prostriedky, čo počas socializmu nebolo možné, ale vás vlastní aj ako pracovnú silu, čo za socializmu nebolo nemysliteľné a môže si s vami, ako so svojim pracovným vlastníctvo narábať, ako on uzná za vhodné bez ohľadu na to, či máte rodinu, keď sa rozhodne vás vyhodiť z práce…

Uvedomte si dnešní Slováci, čo ste nemali to šťastie na vlastnej skúsenosti zažiť socializmus už ako dospelí pracujúci, že dnes v kapitalistickej spoločnosti neexistuje vzťah zamestnanec/zamestnávateľ, ale výhradne vzťah kupujúci si a predávajúci sa!

Lebo kapitalista si vás ako pracovnú silu kupuje za cenu, za ktorú ste vy ochotní sa mu predávať!

Avšak táto „cenotvorba“ je plne na strane kapitalistu lebo je to predovšetkým on, čo určuje za akú cenu si vás kúpi lebo mnohokrát bežný radový občan nemá inú možnosť, len sa mu predávať hlboko pod cenu, ak chce vôbec prežiť…

Toto je tá vysnívaná kapitalistická sloboda resp. „sloboda“?!

Mohol by som tu dnes o tom ešte veľa písať z vlastnej socialistickej a kapitalistickej skúsenosti, ale ponechám si to na jednotlivé moje dielčie články, v ktorých budem prinášať autentické svedectvá o tom, ako dnešní neoliberáli, manipulátori manipulujú dejinami, čo sa týka „ťažkého“ života počas socializmu!

A to až do chvíle, kým budem vládať resp. kým ma neumlčia, nuž nie tým, že ma zavrú do väzenia, toto si ako „demokrati“ ešte dnes nemôžu dovoliť, i keď už nie sú od toho ďaleko, ale tým, že nás mediálne umlčia a odsunú na samý okraj spoločnosti lebo svojou historickou pamäťou im stojíme v ceste, aby obyvateľstvo ovládali čím ďalej tým viac…(viď dobu Covidovú…)

A na záver ešte jeden dôkaz o dnešnej „slobode“!

Azda najvýraznejšie to predviedla, nuž kto iný, ak nie Čaputová!

Na jej príklade jasne ukážem že ich dnešná preferovaná a ospevovaná sloboda je násobne potláčanejšia, ako tomu bolo za socializmu.

Čaputová si na FB zavesila status kde, citujem – „Ďakujem všetkým, ktorí ste nám pred 35 rokmi so sviečkami v dlaniach ukázali cestu.“

Niečo „úžasné“!!!

Dokonca sa nechala vyfotiť s tými, ktorí sa o vtedajší proti socialistický odboj zaslúžili, hlavne tie mladé postavičky okolo nej, ktoré o socializme nevedia absolútne nič!!!

Avšak Čaputová akosi zabudla resp. musela „zabudnúť“ na naj tvár vtedajšieho proti socialistického, proti komunistického bojovníka, vtedajšieho najvýznamnejšieho slovenského socialistického disidenta!!!

Tento mal na tejto fotografií, pri príležitosti 35. výročia sviečkovej manifestácie, stáť po jej pravom boku!!!

Nuž musela zabudnúť lebo jeho dnešné názory na dnešný kapitalizmus, na dnešnú politiku dnešných „mocných“ na Slovensku, na čele s Čaputovou, sú minulosťou nezaťažené, nemá „zatemnenú myseľ“ (však, napr. taký M.M. Šimečka?) a pozerá sa aj na udalosti na východe Ukrajiny triezvymi a nie krvavo proti ruskými očami!

A ktože to je ?

Nuž je to ten, čo dňa 25.marca 1988, v čase konania sviečkovej manifestácie, bol vtedajšou Verejnou bezpečnosťou (VB) – dnes pod názvom Polícia SR, zadržaný!!!

Prečo ho Čaputová nemala na predmetnej fotografií, v dnešných spomienkových dňoch, vedľa seba, ako jedného z najvýznamnejších organizátorov vtedajšej „sviečkovej“ a vtedajšieho najvýznamnejšieho socialistického disidenta po svojej pravici?!

Toto je tá ich dnešná sloboda resp. „sloboda“?!

Malá odbočka – prečo F. Mikloško neodmietol pozvanie Čaputovej a nedal si podmienku, že sa jej protisocialistickom manipulatívnom divadielku zúčastní, len a za predpokladu, že pozve aj jeho vtedajšieho naj socialistického slovenského disidenta Čarnogurského…???!!!

A nech sa Čaputová opýta dnešného demisného „ministra“ životného prostredia Budaja, ktorého chráni vlastným politickým telom, až do 30.9.2023, ako demisného člena demisnej „vlády“ SR, ktorú už na Slovensku nikto nechce, kde bol on vtedy?

Bol prikúriť do kotla bytového domu, kde pracoval akom kurič a dnes si pochvaľuje, že práve vtedy mu bolo najlepšie lebo už vtedy mal pohyblivú pracovnú dobu…?!

A hlavne, kde bol vtedy jeho neskorší „tribún“ novembra v1989 Milan Kňažko?

Nech sa opýta dnešného pro USA „demokrata“ „poslanca“ Dostála, kde bol vtedy on?

Nepísal práve v tej chvíli jeden zo svojich pro socialistických článkov do komunistického Nového slova, kde skritizoval práve takých, čo organizovali a zúčastnili sa vtedajšej sviečkovej?!

Písal vtedy Dostál svoje oslavné socialistické články napr. o tom, akou pokrokovou osobnosťou pre rozvoj socializmu je napr. práve dnes odstrkovaný, vtedajší organizátor „sviečkovej“ Čarnogurský?!

Nech sa opýta Čaputová, jej nedávneho hovorcu Leška, kde bol vtedy, 25.3.1988 v čase konania „sviečkovej“, na akej strane barikády vtedy stál on, a čo vtedy písal o kaní „sviečkovej“, ak vôbec niečo vtedy o tom napísal pre komunistické média?!

Áno, na teraz stačí lebo mi je z tejto ich neoliberálnej kapitalistickej „slobody“ na nič!!!

PS:

Takže áno, platí to, čo mám v nadpise môjho dnešného názorového článku – kydajú na socializmus a pritom všetko to, čo manipulatívne vyčítajú ére socialistickej, konajú dnes tu s nami na oveľa vyššej a horšej úrovni!!!

Hovoria o akejsi slobode, ale sami ju potláčajú násobne viac, ako vtedajší vysokopostavení súdruhovia, čo v jednom rozhovore pre „dezinformačné“ médium, asi pred 6. dňami (prosím vyhľadať si na webe) potvrdil aj samotný Ján Čarnogurský lebo do „objektívno-demokratických“ médií ma dnes „slobodne“ zakázané chodiť, presne ako pred rokom 1990…a na čele týchto médií dnes, žiaľ stojí Machajová „verejnoprávna“ RTVS!!!

Sláva neoliberálnej „slobode“!!! https://ferro.blog.pravda.sk/2023/03/25/kydaju-na-socializmus-a-pritom-hovoria-o-sebe/

Američania na Ukrajine rabujú, Rusi postupujú, Briti nemajú muníciu…

Tri správy zo zahraničnej tlače: Podľa The New York Times sa v ako dobrovoľní bojovníci na Ukrajinu hlásia všelijakí americkí občania. Aj takí, čo nemajú žiadne bojové skúsenosti. Takíto bojovníci len čo dostanú kvalitné americké zbrane, chodia po domoch Ukrajincov a tam kradnú, rabujú, znásilňujú, bijú sa medzi sebou o korisť, hádajú sa, pijú. A keď majú dosť „ukrajinského dobrodružstva“ vracajú sa obohatení zážitkami a zručnosťami naspäť do USA.

V tzv, ukrajinskom internacionálnom legione nie je nejakých symbolických 20 bojovníkov ale podľa The New York Times vyše 2500. Samozrejme, nie všetci sú kriminálnici, no takéto prípady nie sú vôbec ojedinelé.

V britskom The Daily Mail britský generál Sir Richard Barrons ironicky poznamenáva, že V.Putin bude musieť avizovať svoju inváziu do Británie 5-10 rokov vopred. Britské ozbrojené sily majú totiž pri náhlom útoku muníciu iba na jeden deň. Ak má mať Británia šancu na aký-taký férový boj, musí sa naň aspoň 5-10 rokov vopred pripraviť.

Britská tajná služba MI6 podľa britského ministerstva obrany hlási, že ruská ofenzíva v Bachmute sa zastavila. Táto ich informácia je v rozpore z informáciou od amerického ISW, podľa ktorej Rusi na juhozápade i na severozápade významne postúpili a v meste samotnom sú už iba pár desiatok metrov od úplného centra. Ľúte boje aktuálne prebiehajú na mestskom trhovisku. Rozdiel v údajoch je asi spôsobený tým, že v MI6 pracuje početný tím dezinformátorov, kým Inštitút pre výskum vojny /ISW/ je formálne nezávislá odborná organizácia, pracujúca s rozborom satelitných snímok a autentickými výpoveďami ukrajinských dôstojníkov.

Je na vás, vážení priatelia, ako tieto správy zo západných médií okomentujete. Máte na to úplnú voľnosť. Veď na Slovensku je predsa sloboda v prístupe k informáciám, ale aj sloboda názoru. No nie ?! https://trikopce.blog.pravda.sk/2023/03/25/americania-na-ukrajine-rabuju-rusi-postupuju-briti-nemaju-municiu/

Doposiaľ všetci naši politici mali plné ústa toho, že v žiadnom prípade nepripúšťajú, aby sa spor medzi Ruskom a Ukrajinou skončil pre Ukrajinu stratou časti jej územia. V ich vystúpeniach nebolo takéto riešenie možné a Rusi mali opustiť každý centimeter ukrajinskej pôdy.

Táto ich rétorika bola v súlade s líniou NATO reprezentovanom USA, ako i EÚ, ktorá sa žiaľ správa ako ich poskok. Jednotlivé štáty EÚ sa predháňali v obdobným výrokoch, no a Slovensko hoc trpaslík, sa rozdrapovalo na ich čele – nie samostatní ľudia, ale jeho politici.

Naši plagiátori riadiaci štát zastávali tvrdú líniu a odmietali podporovať rokovania Ukrajiny s Ruskom.

Zbytočne im neplagiátori z radov verejnosti, ktorí vyšokoškolské tituly získali riadnym spôsobom, či uznávaní profesori vysvetľovali, že každá vojna sa končí jednaním a čím skôr sa skončí aj táto, tým to bude pre Ukrajinu výhodnejšie. V čom výhodnenjšie? No minimálne v tom, že zahynie menej jej obyvateľov, že sa zničí menej domov ukrajinských ľudí, že sa nezničí tak jej infraštruktúra, ………….. a hlavne Ukrajina stratí menej svojho územia.

Ľudia, ktorí šírili takéto názory, boli neoprávnene označovaní za dezolátov, rusofilov, …… a inými hanlivými výrazmi.

Avšak čas im začína dávať za pravdu. Vojna sa bude musieť skončiť jednaním a žiaľ Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou príde o nemalé územia.

Dôkazom toho sú vyjadrenia, zo strany najvyšších USA predstaviteľov, ktoré pomaly naznačujú smer, ktorým by sa podľa nich mali udalosti na Ukrajine uberať. A čuduj sa svete. Ten smer je „JEDNANIE S RUSKOM“, pričom sa už naznačuje, že Ukrajina pravdepodobne príde o časť svojho „ÚZEMIA“.

A kto si to dovoľuje šíriť tieto kacírske myšlienky? Predstavte si, je to sám americký minister zahraničných vecí Blinken. Teda aspoň podľa našich oficiálnych mediálnych zdrojov, ktorých časť je uvedená v zdrojoch tohto blogu. Hovorí sa o tom vetami ako napríklad „ Blinken naznačil, že Ukrajina by mohla o niektorých územiach rokovať.“ …… „…. nepriamo poukázal na to, že ukrajinské sily asi nebudú schopné znovuzískať všetky Ruskom okupované územia. …“. Keby to bolo u nás a niekto by šíril takéto názory, bol by v momente manstreamom označený za „dezoláta, či rusofila“. V prípade USA ministra zahraničných vecí sa však toho neobávam.

Takže tí „dezoláti“ na ktorých politici a médiá tak poľovali mali predsa len v tomto prípade pravdu? No nechám to na čitateľa, nech si spraví názor sám.

V krátkej dobe bude zrejme zaujímavé sledovať aj postupnú zmenu rétoriky zo strany EÚ, nakoľko USA už naznačili smer, jej správania. A keďže vieme, že EÚ sa nespráva ako samostatne zmýšľajúci a konajúci subjekt medzinárodnej politiky, nakoľko jej smer udáva USA, bude zaujímavé sledovať jej slovnú ekvilibristiku ktorou bude meniť svoju rétoriku.

Ešte zaujímavejšie bude sledovať ako si s tým poradia naši čelní politici, keďže USA zavelili k čiastočnej zmene postoja pri riešení ukrajinskej krízy. Na druhej strane u našich politikov sa nebojím, že by to nezvládli. Tým skutočne nerobí problém zatajiť aj nos medzi očami, prípadne nás presvedčiť, že biely čerstvo napadnutý sneh je zelený. Nuž čo máme schopných politikov! https://eduard.blog.pravda.sk/2023/03/25/kto-si-dovoluje-sirit-take-kacirske-myslienky-zeby-sam-minister-zahranicnych-veci-usa/

Čo píše umelá inteligencia o afinabul.blog v preklede inou umelou inteligenciu?

you.com – afinabul – DeepL

Na základe poskytnutých výsledkov vyhľadávania sa zdá, že “afinabul” odkazuje na blog alebo webovú stránku a môže existovať viacero stránok s týmto názvom. Nie je jasné, aký je konkrétny obsah blogu alebo webovej stránky, keďže výsledky vyhľadávania ukazujú rôzne témy, ako napríklad utečenci, knihy a film Gladiátor.

you.com – afinabul.blog.cz -DeepL

Z daných výsledkov vyhľadávania vyplýva, že “afinabul.blog.cz” je osobný blog s rôznymi príspevkami na rôzne témy, ako napríklad politika, peniaze a spoločnosť. Blog sleduje 110 ľudí a je aktívny už nejaký čas, pričom príspevky pochádzajú už z roku 2010. Zdá sa, že blog je písaný v českom jazyku, hoci niektoré príspevky majú anglické názvy. Okrem toho niektoré výsledky vyhľadávania naznačujú, že blog môže obsahovať obsah týkajúci sa konšpiračných teórií alebo alternatívnych názorov na súčasné udalosti. afinabul.blog.cz sa javí ako webová stránka blogu. Spomína sa vo viacerých výsledkoch vyhľadávania, ale bez ďalšieho kontextu nie je jasné, aké konkrétne informácie alebo obsah sú na blogu k dispozícii. Na základe výsledkov vyhľadávania sa zdá, že afinabul.blog.cz bol blog, ktorý existoval v roku 2008 a bol aktívny aj v neskorších rokoch. Na základe úryvkov textu z výsledkov vyhľadávania je možné, že blog obsahoval obsah týkajúci sa rôznych tém, napríklad politiky, ekonomiky a literatúry.

you.com – afinabul.blog.cz – homosexualita – DeepL

Na základe výsledkov vyhľadávania sa zdá, že existuje webová stránka alebo blog s názvom afinabul.blog.cz, na ktorej sa nachádza viacero článkov o homosexualite. Výsledky vyhľadávania obsahujú odkazy na niektoré z týchto článkov vrátane tých, ktoré homosexualitu opisujú ako “úchylku” a “psychosexuálnu úchylku”. Niektoré z odkazov sa zmieňujú aj o iných témach, ako je juvenilná justícia, feminizmus a rodová rovnosť.

you.com – afinabul.blog.cz – Ponerológia – DeepL

Na základe výsledkov vyhľadávania sa zdá, že na webovej stránke afinabul.blog.cz sa nachádza množstvo článkov na tému s názvom “Ponerología”. Nie je jasné, čoho presne sa táto téma týka, keďže sa zdá, že výsledky vyhľadávania na ňu odkazujú v mnohých rôznych súvislostiach. Zdá sa však, že pre autora blogu je to významná téma.

afinabul.blog trailer reupload z roku 2008:

Hon na čarodejnice sa začal aj u nás- Apológia Martin Homzu

Minulý týždeň bol profesor Martin Homza odvolaný z postu vedúceho Katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Zvláštne sú okolnosti odvolania. Malo sa udiať na základe anonymného udania 4 študentov, ktorí M. Homzu obvinili z určitých vyjadrení voči ženám či sexuálnym menšinám. O odvolaní rozhodol dekan Filozofickej fakulty Marián Zouhar, ktorý sa nedávno zviditeľnil svojím benevolentným postojom voči pôsobeniu feministických, genderových a LGBTI aktivistov na pôde univerzity. To je dôležitá skutočnosť, ktorá vrhá viac svetla na celú kauzu. Homzovo odvolanie môže súvisieť aj s tým, že dekan plánuje zrušiť Katedru slovenských dejín a zlúčiť ju s inými historickými pracoviskami.

V prvom rade, nie je korektné odvolať niekoho z funkcie na základe anonymných udaní, pokiaľ neboli prešetrené. Popravy, či už doslova alebo obrazne, ľudí na základe anonymných udaní boli typické pre totalitné režimy stalinistického typu. Takýto prístup prezrádza diktátorské metódy riadenia dekana Zouhara. Aj keby boli tie obvinenia pravdivé, tak nejde predsa až o také závažné prečiny, že by bolo treba siahnuť hneď k takej prísnej sankcii, ako je odvolanie z funkcie. Ak by to Zouhar myslel s Homzom dobre, tak by si ho najprv pozval k sebe a priateľsky by ho napomenul, aby volil na budúce diplomatickejší slovník.

Ak by boli dôvodom odvolania politické, ideologické alebo svetonázorové presvedčenie M. Homzu, tak by bolo jeho odvolanie škandalózne. Bol by to útok na slobodu slova, bola by to snaha o zastrašenie ľudí s iným názorom, aký preferuje dekan a aj útok na slobodu a nezávislosť univerzity. Ešte aj v tzv. temnom stredoveku boli univerzity miestom, kde sa mohli diskutovať rôzne hypotézy.

Zrejme M. Homza ležal dekanovi M. Zouharovi už dlhšie v žalúdku a v tomto prípade mu anonymné udania poslúžili ako vítaná zámienka, aby s ním mohol konečne urobiť „poriadok“.  M. Homza sa netají svojimi pronárodnými, kresťanskými a konzervatívnymi postojmi. To môže byť na univerzite, na ktorej (aj vďaka dekanovi Zouharovi) čoraz silnejšiu pozíciu získavajú západné ideologické výstrelky a s nimi spojený hon na kacírov a čarodejnice, aký poznáme hlavne z amerických univerzít, problém.

Fanatickí progresivisti začali svoj dlhý pochod našou najstaršou univerzitou. Za asistencie dekana Zouhara, ktorý im otvoril brány dokorán.

Presadzovať na univerzite jedine správnu ideológiu, by bol návrat pred rok 1989, kedy mohli vyššie funkcie zastávať len členovia komunistickej strany. V tej dobe si nikto vyššie postavený nemohol dovoliť vystúpiť proti vládnucej ideológii marxizmu- leninizmu bez toho, aby neprišiel o svoje miesto.

Slovenská republika nie je viazaná na žiadnu ideológiu, a preto nemožno od akademického funkcionára vyžadovať, aby sa stotožnil s nejakou ideológiou, ktorá mu nie je sympatická.  

Odvolanie M. Homzu vytvára precedens. Ukazuje, ako ľahko môžu študenti zúčtovať s profesorom, ktorý má iné ideologické alebo svetonázorové presvedčenie, ako oni. Pri takejto forme denuncianstva existuje veľká možnosť zneužitia zo strany udávajúcich ako aj tých, ktorým je toto udanie adresované. Kto načúva udavačom, ten vytvára predpoklady na ďalšie udávanie.

Nevieme čo všetko môže byť za konaním M. Zouhara. Môžeme to iba tušiť. Počas svojho pôsobenia na vš som bol členom katedry, z ktorej pochádzal aj dekan a tak som mal možnosť nazrieť do rôznych zákulisných bojov o moc, peniaze či osobných animozít, mohol som vidieť, aká účinná je správne načasovaná pomsta a pod. O týchto zápasoch za múrmi univerzity väčšinou verejnosť mimo školy netuší.

Problematická je aj dekanova snaha zrušiť Katedru slovenských dejín a zlúčiť ju s inými historickými pracoviskami. Potrebujeme samostatnú katedru slovenských dejín, aby sme dobehli to, čo naše dejepisectvo v minulosti zameškalo. V Rakúsko-Uhorsku sa slovenské dejiny zo známych dôvodov veľmi nepodporovali. Aj v období Československa sa pestovali skôr české alebo československé dejiny. Snahu o zrušenie katedry slovenských dejín môžeme považovať za útok na slovenskosť.

Dekan Zouhar sa zaoberá analytickou filozofiou, logikou a metodológiou vedy. Akú hodnotu má však analytická filozofia, keď nám neumožňuje kriticky zanalyzovať módne ideologické výstrelky? Načo je dobrá logika, keď nám neumožňuje vidieť iracionalitu feminizmu alebo genderovej ideológie? Nestačí byť len kabinetným učencom, nestačí používať logiku vo svojom úzko vymedzenom odbore. Pokiaľ logiku a rozum nepoužívame aj mimo neho, stávajú sa pre nás len neužitočnými ozdobami.

Akú hodnotu má filozofia, ktorá stratila kontakt so životom a ktorá neumožňuje filozofovi prehliadnuť totalitný charakter moderných ideologických prúdov?

Pôvodne bola filozofia definovaná Pytagorom ako láska k múdrosti. Starí Gréci kládli dôraz na celostné myšlienkové  pochopenie skutočnosti. Grécki vzdelanci a umelci mali zmysel pre mieru, proporcie a harmóniu. 

Z rozhovoru s M. Zouharom pre Postoj som nadobudol dojem, že je to pomerne inteligentný chlapík a relativista. Ale inteligencia ešte nie je zárukou múdrosti. Keby som parafrázoval jeden Voltairov výrok, mohol by som povedať: Inteligentný hlupák je horší ako neinteligentný hlupák. Kto svoju inteligenciu využíva na obhajobu zlých vecí, ten ju vlastne zneužíva.

Už antickí sofisti boli známi svojím manipulovaním so slovami za účelom dosiahnutia víťazstva v súdnom alebo inom spore. A aj sofisti boli relativisti. Práve relativizmus vytvára priestor na manipuláciu pravdy, dobra a krásy. Iba intelektuál, ktorému chýba realizmus a širší rozhľad, môže obhajovať myšlienky, ktoré aj človek bez akademického titulu, ale so zdravým sedliackym rozumom, dokáže rozpoznať ako hlúpe a škodlivé. Ako povedal George Orwell:  Existujú myšlienky také absurdné, že im dokáže uveriť len intelektuál. 

Filozofia v podaní niektorých moderných filozofov sa mení skôr na sofistikovanú obhajobu hlúposti.

M. Zouharovi nestačila celá jeho odborná erudícia v analytickej filozofii, logike a metodológii vedy na to, aby pochopil, že človek má iba dve pohlavia, mužské a ženské. Jeho sofistickú (klamlivú) argumentáciu prezrádza nasledujúci úryvok z rozhovoru pre Postoj:

„Vo svojom príhovore ste spomínali „nerovnosť mužov a žien, ale aj ďalších rodov a pohlaví“. Mohli by ste prosím konkretizovať, aké ďalšie rody a pohlavia ste mali na mysli?

Ide napríklad o nebinárne osoby alebo osoby s fluidnou rodovou identitou. Existenciu takýchto osôb nemôžem popierať, existujú. Keby som tvrdil opak, bol by to prejav nerešpektu k autonómnosti takejto osoby, čo je pre mňa neprijateľné.“

Isteže existujú ľudia s rôznymi poruchami pohlavnej identity, ale to predsa nedokazuje, že človek má viac ako dve pohlavia. To je popieranie biológie z pozícií ideológie.

Problémom mnohých súčasných učencov je, že sú tzv. fachidiotmi, to znamená, že sa perfektne orientujú v určitom odbore, ale mimo tohto odboru sú schopní uveriť hocijakým hlúpostiam.

Odvolanie M. Homzu z postu vedúceho katedry Slovenských dejín a zároveň aj snaha o zrušenie tejto katedry, sú prejavom arogancie moci a ideologickej kolonizácie univerzity. M. Homza bude nepochybne aj napriek tomu naďalej pôsobiť ako historik, viesť študentov a publikovať, stratí však možnosť ovplyvňovať niektoré dôležité veci z pozície manažéra.  

Proti odvolaniu M. Homzu by sme sa mali ozvať. Možno sa vám zdá, že toto nie je váš boj. Lenže zajtra sa môže aj mne stať to, čo sa teraz stalo M. Homzovi. Vy si možno aj potom poviete, že toto sa vás netýka. Pozajtra sa ale niečo podobné môže stať aj vám, a už nebude nikoho, kto by sa vás zastal.

V minulosti nám bola sloboda daná akoby zadarmo. V budúcnosti budeme mať iba toľko slobody, koľko si dokážeme uhájiť.   https://jozefbugar.blog.pravda.sk/2023/03/24/hon-na-carodejnice-sa-zacal-aj-u-nas-apologia-martin-homzu/

Naď dokonal svoj gigantický podvod

Romana Tabák: Naď klamal

“Ja si myslím, že ten proces bol netransparentný”, povedala Romana Tabák (OĽANO) k brannobezpečnostnému výboru, ktorý sa konal kvôli Migom. “Bola som na tom výbore, bol v utajenom režime. Pán Naď tam klamal. A bolo to ako na tlačovke, Naď hovorí niečo iné ako Heger… Je to celé zle! Veľmi ma sklamali. Aj to, aká je tá ich nová politická strana… Je to jeden veľký podvod.” Výbor sa konal v utajenom režime, dokonca tam bola rušička, aby nikto nemohol urobiť zvukový záznam. “Ja dodržím slovo a nebudem odtiaľ vyťahovať veci, ale ja viem, kde je pravda, a môžu sa obidvaja hanbiť”, povedala Romana Tabák. https://www.hlavnespravy.sk/prve-styri-stihacky-mig-29-su-uz-na-ukrajine-informuje-rezort-obrany/3086982

Poslali sme stíhačky na Ukrajinu a ešte za to budeme doplácať 340 miliónov… https://www.koalafeed.com/cierny-den-pre-slovensko-po-tomto-podvode-by-mala-caputova-okamzite-rezignovat-poslali-sme-stihacky-na-ukrajinu-a-este-za-to-budeme-doplacat-340-milionov/

Nemáme čím brániť vzdušný priestor, budeme však schopní zahnať každý torpédoborec v okolí Popradu! To je prvé, čo mi napadlo pri čítaní toho, čo dnes napísal Ľuboš Blaha. Tak som sa tomu prizrel bližšie. O čo ide? Jaroslav Naď je asi presvedčený, že mu armáda dá postaviť pomník. Dostane útočné vrtuľníky vyvinuté pre americkú námornú pechotu

“Zulu Cobra” sa začal vyrábať začiatkom tisícročia a nie je určený k útokom na námorné ciele, skôr k útokom na pevninu z mora. Znesie tvrdšie pristátie, než jeho predchodca, má balisticky odolné listy vrtule, môže niesť viac zbraní a piloti môžu využívať prilbový zameriavač. Nedá sa teda hovoriť o tom, že by to bol nejaký zastaralý šrot na úrovni 80. rokov minulého storočia (Ako pri istom type európskych tankov, že?). Nejaké si kúpila aj Česká republika, ktorá uvažuje o nákupe ďalších. Kde je teda háčik, ak máme “Zulu” dostať namiesto Migov? Háčik je v tom, že Jaroslav Naď poverený vedením ministerstva obrany ostal verný svojej povesti a opäť celú slovenskú verejnosť oklamal. Ale armáda bude mať tucet Viperov a k nim dostane 500 rakiet Hellfire. Podľa Naďa je hodnota tohto materiálu niečo vyše miliardy dolárov. To mi nesedí, ak uplatním počty z tretej triedy ľudovej.

Veď čítajte, čo napísal Blaha: “Naď dokonal svoj gigantický podvod. Pamätáte, za naše MiGy sme mali dostať 900 miliónov? Takto Naď klamal celý národ. Boris Kollár sa tu dušoval, že peniaze pôjdu na sociálne veci a na rodiny, a preto treba darovať stíhačky na Ukrajinu. Výsledok? Od USA dostaneme vrtuľníky, ktoré boli vytvorené za účelom útočných operácii na mori pre americkú námornú pechotu. A viete, čo je najlepšie? Za americké vrtuľníky, ktoré nepotrebujeme, ešte budeme musieť zaplatiť 340 miliónov. Čiže nieže pôjde niečo navyše na sociálne veci a na rodiny, ale ešte aj rodinám zoberieme, aby si tu mohli Američania odložiť a garážovať svoje bojové vrtuľníky. V skutočnosti totiž existuje na tieto vrtuľníky jediné využitie – keď zase USA na niekoho zaútočia ako prednedávnom na Irak, tak im v tom budeme asistovať. S americkými vrtuľníkmi. Iný zmysel to nemá. A ešte si za to zaplatíme. Aby sme po boku USA mohli viesť vojny. Predpokladajme, že proti Rusku. Šialené. USA si z nás urobili garáž pre svoje vrtuľníky. A naši seniori si budú odtŕhať od úst, len aby sme za to Američanom mohli dať 340 miliónov.”

Áno, presne tak! Namiesto avizovaných 900 miliónov dostaneme vrtuľníky, za ktoré si budeme musieť priplatiť 340 miliónov. Takáto finančná injekcia by vytrhla z biedy väčšinu slovenských dôchodcov, pomohla stabilizovať situáciu v zdravotníctve či vrátila samosprávam peniaze, ktoré im vláda vzala. Ale zisky amerických zbrojoviek sú prednejšie! Predpokladám, že v cene nie je výcvik pilotov, taký vrtuľník nie je elektrická kolobežka, sójové latečko ti nepomôže ovládať ho. Letová hodina “Zulu” môže vyjsť až na 4 700 $.

Lenže tých 340 miliónov je len nominálna cena, ktorú zaplatíme. V skutočnosti zaplatíme (sme už zaplatili) oveľa viac. Je to tak, ako píše Blaha: “… za toto sme odovzdali do vojny naše stíhačky, porušili ústavu a zatiahli Slovensko do vojny proti Rusku. Toto spáchal Heger, Naď a Čaputová. Opakujem – toto je podvod veľký ako Amerika. Nedostali sme od USA žiadnych 900 miliónov. Dostali sme útočné zbrane, ktoré nepotrebujeme a musíme dať za ne neuveriteľných 340 mega, ktoré vláda ukradne z pomoci ľuďom. Naď je klamár a podvodník. Najväčší na Slovensku!”

Blaha potom ešte píše, že ak o tomto podvode vedela aj Čaputová, tak by mala okamžite rezignovať na funkciu prezidenta, pretože rovnako ako Naď podviedla celý slovenský národ. Ja si však myslím, že je úplne jedno, či o tom vedela. Veď Naď si môže byť istý, že ak dohodne niečo v prospech Američanov, Čaputová je ochotná podpísať mu prázdny papier, aby to mal kam zaznamenať. Eduard Heger zvykne mať dve odpovede na kritiku svojej vlády. Okrem “lebofico” zvyčajne vymenuje všetky krízy, ktoré Európu v posledných rokoch postihli. A o to ide. V čase tak vážnych kríz vláda nestojí za obyvateľmi krajiny, ktorú spravuje. Ich ťažkú situáciu ešte vyhrocuje zvyšovaním výdavkov na zbrojenie a podporou vojny. Ak to pôjde takto ďalej, zatiahnuť Slovensko do vojny je zbytočné. Zlikviduje ho naša vlastná vláda.   https://www.hlavnespravy.sk/ako-to-skutocne-je-podla-blahu-nad-dokonal-svoj-giganticky-podvod/3086464

Změníme se na země, které přímo napadly Rusko a ohrožují jeho bezpečnost

Spousta lidí věří, že Ruská federace (s podporou Číny) k nám z mnoha důvodů nemůže NIKDY vstoupit. Myslí si to z různých důvodů nejen lidé na alternativě, ale i populace zhypnotizovaná hlavními médii. Každý z různých důvodů věří, že něco takového absolutně není možné.

Ovečky pasené mainstreamovým bačou si myslí, že se k nám Rusové neodváží proto, že se bojí brutální proti-reakce mnohem silnějšího NATO. Věří, že jakmile by překročila první ruská vojenská bota hranici Slovenska, tak Západ snad poprvé v historii dodrží slib k nějaké východní zemi a okamžitě seberou všechny americké vojáky, kteří k nám poslušně naklušou umírat při naší obraně. Ovečky věří i tomu, že západní LGBT vojáci v těhotenských uniformách hravě rozdrtí spojené síly Ruska a Číny. Věří, že zničíme „Moskaly“ a pak jako definitivní páni světa rozdělíme a vydrancujeme Rusko a nastane ráj na Zemi.

Otázka k zamyšlení – myslíte si, že USA by obětovalo podstatnou část své armády, aby šla bránit nějaké malé a fujky slovanské země, o kterých většina amerických kongresmanů ani neví, kde leží? Ať žije zaměňování Česka a Čečny nebo Slovenska a Slovinska! Není ve skutečnosti pravděpodobnější, že nás USA spíš předhodí medvědovi jako kost, ať se tu ti Slovani mydlí a vraždí navzájem a oni tím získají čas přeskupit se a zakopat se na hranicích Německa, tedy u „svých“? A nenechají spíš většinu své armády v USA, aby chránila skupinku mafiánů, která všechny ty konflikty po světě vyvolává a teď mají členové téhle krvelačné „elity“ tak trochu stažené půlčičky?

Nezhypnotizovaná alternativa si zas myslí, že Rusko (s Čínou) k nám nikdy nevstoupí, protože k tomu vlastně nemají žádný důvod. Česko i Slovensko se z hrdých zemí, které měly naprosto abnormální schopnost vyrábět vše od šroubků až po lokomotivy nebo jaderné elektrárny, změnily na vytěžené krmelce Evropy bez vlastní identity. Nic nám tu už nepatří, velké podniky byly rozkradeny nebo koupeny a odsunuty a zůstalo tu už jen pár montoven (na jejichž zničení už se také pracuje). Jediné, čeho máme aktuálně dostatek, jsou rostoucí dluhy a šikovně krmená mezilidská nenávist. A kdo by měl mít zájem o předluženou zemi, kde je většina lidí zhypnotizovaná k etnické nenávisti proti vám? Jediné, co tu zbývá zajímavého, jsou chytří lidé, kteří ještě neodešli za (nespravedlivě) vyššími platy do Německa, Rakouska nebo USA. Ale i spousta z nich je za posledních cca 20 let tak zblbá konstantní masírkou z médií, že jakmile uslyší slovo „rusák“, rozklepou se nenávistí a v bříšku se jim začne hromadit útočný plyn značky Cyklon B. Kdo by tohle chtěl?

Nutno dodat, že obě strany mají v něčem pravdu – Rusko už o nás zájem opravdu moc nemá. Dobrovolně jsme se změnili v ekonomický odpad, který zapáchá dluhy a fašismem. Část populace úplně zblba a s hrdě zvednutými bradičkami míří k osudu super-zkorumpované Ukrajiny. Rusové tedy na nás hází čím dál tím větší bobek a raději utužují svoje vztahy s Čínou a Indií v rostoucím uskupení BRICS+. Přestávají potřebovat nejen nás, ale vlastně celý Západ. Mají většinu světových surovin, většinu světové výroby a většinu světové populace. K čemu bychom jim byli? Tohle je čistý pragmatismus. Jenže…

Jenže je tu jedna zásadní věc, na kterou zapomíná překvapivě i alternativa. Obrovský slon, ba přímo mamut v místnosti, kterého nepochopitelně přehlížíme.

Ten ignorovaný mamut je tohle – pokud na Rusko opravdu zaútočíme, všechno se změní! Česko, Slovensko a Polsko už nebudou ty tři předlužené země s loutkovými vládami, které se společně se zbytkem Západu řítí do nevyhnutelné ekonomické i sociální katastrofy. Ne, změníme se na země, které přímo napadly Rusko a ohrožují jeho bezpečnost. A na to je Rusko extrémně citlivé (což je po pravdě správně – jen nemocná země se nebrání).

Pokud se tedy připojíme k Polsku a na ukrajinském bojišti se napřímo vrhneme proti ruské armádě, tak se celá situace mění. Rusko už nás nebude moct ignorovat. Tak to prostě je. Je úplně fuk, na které straně v tomhle střetu stojíte, tohle je jediné logické vyústění. Je to zákon akce a reakce. Jasné jak facka. Zamyslete se, co by udělalo USA, kdyby Rusko politicky ovládlo Mexiko a to by pak zaútočilo na Kalifornii (která “Mexičanům” jako původním obyvatelům mimochodem patřila tisíce let). Co by se stalo? Z Mexika by zůstala jen kouřící hromada trosek, to vám garantuji. V čem je to jiné, když USA politicky ovládlo Česko, a to se snaží poslat na Rusko? Mě to přijde ještě absurdnější, protože na rozdíl od Mexika a Kalifornie my nemáme na území Ukrajiny a Ruska žádné historické právo.

Takže jen shrnuji myšlenku – pokud se chcete stát součástí ruského impéria, podporujte vyslání našich vojáků na Ukrajinu. Ta hrstka našich vojáků rozhodně nezmění výsledek konfliktu, všichni tam prostě jen nesmyslně zemřou. Ale zcela určitě to ještě víc vyhrotí konflikt a zvýší šanci, že Rusko postoupí až k Aši a Štětínu. Protože nebude mít jinou možnost. O mírová jednání se snažilo 8 let a když je Západ ostentativně ignoroval a dokonce i podváděl, tak udělali klasické ruské řešení – brutální mlácení prackama.

Samozřejmě tu celou dobu píšu v intencích toho, že by to pokračovalo jako klasická válka, kde „jenom“ umírají mladí kluci v zákopech, zatímco si globální mafie i jimi dosazené lokální loutky mastí kapsy. Eskalace konfliktu se ale může kdykoli zvrhnout v jadernou výměnu, při které zdechneme všichni. Takže moje poslední otázky k zamyšlení jsou – stojí nám to opravdu za to? Chceme to dál hrotit až ke světové válce? Proč je volání po míru prezentováno jako nebezpečné a nenávistné, zatímco snaha o další eskalaci konfliktu, která povede k přímému střetu naší země s Čínou a Ruskem nebo dokonce k jaderné válce, je prezentována jako volba chytrých a tolerantních lidí? Co je to, kurwauž, za blbost?!

A nejprovokativnější otázka na konec. Celá ta naše snaha o sebezničení nedává smysl a tak se ptám – není tu nakonec nějaká dohoda globální mafie s mafiemi národními, že až se zhroutí západní finanční systém a zavede se novodobé otroctví pomocí programovatelné digitální měny, tak že v novém rozdělení světa bude hranice východního bloku zase na naší západní hranici? Není už koláč dávno naporcovaný a nesledujeme tu jen odporné a krvavé divadlo? https://bornova.pub/2023/nikdy-nikdy-k-nam-nevtrhnou/

O strašné „ruské mafii.“

V devadesátých letech mluvila média o strašné „ruské mafii.“ Ale popravdě řečeno, všichni zatčení „ruští“ gangsteři měli izraelské pasy

Následující rozhovor původně vyšel v časopise Réfléchir et Agir v září 2008, ve kterém Hervé Ryssen mluví o své knize Židovská mafie (La mafia juive, Levallois-Perret: Éditions Baskerville, 2008).

Réfléchir et Agir: Vydal jste čtvrtou knihu o židovství, čítající 400 stran. Proč další? Neřekl jste doposud všechno, co jste chtěl?

Hervé Ryssen: To jsem si původně myslel! Židovství je však velice uzavřeným světem, tajnůstkářským, proto člověk i po všech letech studia stále objevuje nové věci. Tentokrát jsem zkoumal zločinecké podsvětí, operující uvnitř mezinárodního židovského společenství, a to co jsem zjistil bylo jedním slovem, neuvěřitelné. Je faktem, že židovská mafie je nemocnější mafií, která dnes na světě existuje: vyděračství, prostituce, pašování drog a diamantů, obchod se zbraněmi, nelegální obchod s uměleckými díly, nájemné vraždy, organizované podvody, ozbrojené loupeže atd. Pornografie, kasina a diskotéky jsou také většinou ve vlastnictví židovských gangsterů.


RA: Tvrdíte, že mezinárodní obchod s drogami je většinou záležitostí židovské mafie. Jste si úplně jistý, že nepřeháníte svá tvrzení?

HR: Netvrdím, že židovská mafie kontroluje většinu mezinárodního obchodu s ilegálními drogami, od doby kdy není k dispozici žádná statistika k tématu, ale nepřipadá mi to nemožné, soudě podle informací, které jsem měl možnost nashromáždit. Faktem je, že od dob obchodu s opiem v Číně v devatenáctém století až dodnes, je židovská mafie v této oblasti poměrně aktivní. Co se týče obchodu s extází, tak můžeme říct, že drží monopol. Extáze je droga, která dnes nejvíc škodí mladým Evropanům. Tabletka extáze poskytne pocit síly a pohody na několik hodin, ve skutečnosti je však úplným chemickým smetištěm. Její dlouhodobé následky jsou děsivé, poněvadž jsou nevratné: poruchy paměti; behaviorální a spánkové problémy; poruchy soustředění; poškození mozku u dětí, narozených matkám konzumujících extázi. Předním producentem je Holandsko, avšak všichni velcí překupníci, kteří byli zatčeni před deseti lety ve Francii, Belgii, Spojených státech a Austrálii, měli izraelské pasy. Obchod s extází je stoprocentně v rukách židovských gangsterů, přičemž ne všichni pochází z Ruska, poněvadž jsou mezi nimi také sefardští pašeráci. Pokud si koupíte tabletu extáze, můžete si být jisti, že financujete židovskou mafii. 1] Jistí velkopřekupníci s extází jsou rovněž výrazně zapojeni i do obchodu s heroinem a kokainem.

RA: Je židovská mafie propojena s známými kolumbijskými drogovými kartely?

HR: Nepochybně. Například 16. února 1993 zabavila ruská policie ve Vyborgu, poblíž rusko-finských hranic a Petrohradu více než půl tuny kolumbijského kokainu, který byl ukryt v konzervách s hovězím masem. 2] Byl to Izraelec Elias Cohen, pobývající v Bogotě i se svou kolumbijskou manželkou, který ve spolupráci s jedním klanem, patřícím ke kartelu z Cali, zorganizoval celou síť společně s jistým Yuvalem Shemeshem. Cílovou zemí zásilek kokainu bylo Holandsko, kde byla skupina izraelských pašeráků, vedená Jacobem Korakinem, ortodoxním Židem z Diamantové čtvrti v Antverpách.

RA: Někteří obchodníci s diamanty v Antverpách, New Yorku a Tel Avivu hrají v židovské mafii významnou roli, především při praní špinavých peněz. 3] 4]

HR: Obchodníci s diamanty jsou v centru dění při praní špinavých peněz pro kolumbijské kartely. Centrem praní špinavých peněz je 47th Street na Manhattanu. Rabín Yosef Crozer byl zatčen v únoru 1990 kdy šel do Brooklynu s kufry a taškami naplněnými bankovkami v malých denominacích. Přenášel takto 300 000 dolarů každý den. Díky jeho spolupráci zatkla policie následující měsíc okolo 30 osob z židovské ortodoxní komunity. Jednou z nich byl Avraham Sharir, další ortodoxní Žid, který vlastnil zlatnictví na 47th Street a který se ukázal být klíčovou osobou v New Yorku. Sharir, který byl 45 let izraelským občanem, se přiznal k vyprání 200 milionů dolarů pro kartel z Cali. Jeho zaměstnanci, kteří počítali bankovky, byli nuceni chodit pravidelně na čerstvý vzduch, protože velké množství bankovek bylo použiváno pro šňupání kokainu.

RA: Určití ortodoxní Židé netrpí zrovna skrupulemi.

HR: Dokonce i chasidští Židé byli hluboce zapojeni do pašování drog. V roce 2001 rozbila policie gang vedený Seanem Erezem, chasidským Židem, který se zabýval pašováním extáze. Droga byla pašována ortodoxními Židy v kloboucích a svitcích Tóry, poněvadž se nepředpokládalo, že je budou celníci podezřívat.

V červenci 1998 byla malá antverpská komunita, zabývající se řezáním diamantů, hluboce otřesena vlnou zatýkání Lubavičů. Policie odhalila, že obchod s diamanty v tomto vlámském městě sloužil jako zástěrka pro mezinárodní obchod s heroinem. Bylo zabaveno patnáct kilo drogy. Šéfem překupnické sítě byl ortodoxní Žid Dror Hazenfratz, který se narodil v izraelské Haifě a vlastnil i belgický občanský průkaz. Před soudem stanul v tradičním černém oblečení – kaftanu, jarmulce a pejzy – což ho ovšem neuchránilo před rozsudkem jedenácti let ve vězení. Takových příkladů je víc.

RA: Vracíte se i k „americkým“gangsterům z třicátých let…

HR: Ano, zajímal jsem se rovněž i o tyto mýtické gangstery, kteří spolupracovali se sicilskou mafií. Židovští gangsteři byli především zapojeni do organizace zvané Murder Incorporated, což byl určitý druh vzájemné pojišťovací společnosti, zabývající se vraždami. Místní šéfové mafie mohli profitovat ze služeb nájemných vrahů, kteří pocházeli z jiných lokalit a proto na ně nepadla žádná vina. Murder Incorporated byl gang tvořený především židovskými gangstery, kteří se starali o špinavou práci mafie. Odhaduje se, že mají na svědomí více než 700 vražd, někteří však mluví o dvou tisících. Protože byly střelné zbraně snadno vystopovatelné, dávali přednost při zabíjení svých obětí utopení, nožům, baseballovým pálkám, strunám z klavíru a obzvláště oblíbené měli sekáčky na led. Tohle všechno je také součást historie židovského lidu.

RA: Proč o tom lidé nemluví?

HR: Je to vždy díky slavnému syndromu „projekce“, o kterém jsem mluvil ve svých dvou předchozích knihách. Židovští intelektuálové vždy projektují do ostatních věci, za které se cítí vinni. Tvrdí, že byli obětmi komunismu, ačkoli byli fakticky jeho hlavními strůjci. Stejným způsobem Freud projektoval problém, specifický pro Židy – incest – do univerzální roviny, a každý se pak do této pasti chytil.

V devadesátých letech mluvila média o strašné „ruské mafii.“ Ale popravdě řečeno, všichni zatčení „ruští“ gangsteři měli izraelské pasy. Nejdůležitější z nich, Semjon Mogilevič 5], největší obchodník se zbraněmi, který rovněž nutil k prostituci stovky ruských a ukrajinských dívek v Praze a Budapešti, byl zatčen v Moskvě v roce 2008. Ve Francii o tom přinesly zprávu pouze noviny Courrierinternational, ale samozřejmě bez zmínky o jeho židovském původu: byl to Rus!

Podobně je tomu tak i v hollywoodských filmech: drogoví překupníci, gangsteři, „darebáci,“ pokud nejsou ze Sicílie, tak jsou to bílí muži nordického vzezření, nikdy Židé! Kosmopolitní režiséři mají nepochybně něco do činění s tímto šikovným trikem.

Poznámky:

1] Giles Tremlett: Drugs trafficking arrest leads police to Israeli underworld, The Guardian.
2] John Thor-Dahlburg: Tracking the Russian Connection, LA Times.
3] Alan Hope: Diamond fraud case targets 220 suspects, Flanders Today.
4] Tony Thompson: Drug gangs go to London’s diamond dealers for cash, The Observer.
5] Semion Mogilevich, Wikipedia.

Rozhovor s Hervé Ryssenem byl přeložen z anglické verze The Jewish Mafia: An Interview with Hervé Ryssen, uveřejněné na stránkách Counter-Currents Publishing. https://deliandiver.org/2012/09/zidovska-mafie-rozhovor-s-herve-ryssenem.html